ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ณ 31ธ.ค.59
ณ 30 มิ.ย.60
ณ 31 ก.ค.60
ณ 31 ส.ค.60
ณ 30 ก.ย. 60
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง3เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด
เท่ากับ92%
รพ.ระดับ A S M1 มีเตียง (เตียงห้องฉุกเฉิน/เตียงรวม/ Unit/ward) ที่สามารถดูแลผู้ป่วยยาเสพติดภาวะเร่งด่วน(Acute care) อย่างน้อย 48 ชม.
เท่ากับ1(มี = 1, ไม่มี = 0)
การดำเนินการศูนย์คัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 1. โรงพยาบาลระดับ F-A มีคำสั่งการตั้งศูนย์คัดกรองc
เท่ากับ1แห่ง
การดำเนินการศูนย์คัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2. บุคลากรในโรงพยาบาลระดับ P-A อบรมฟื้นฟูการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อ
เท่ากับ1แห่ง
สถานพยาบาลยาเสพติดผ่านการรับรองคุณภาพงานบำบัดรักษายาเสพติด 1. จำนวนโรงพยาบาลที่ยื่นเอกสารขอรับการรับรอง
เท่ากับ1แห่ง
สถานพยาบาลยาเสพติดผ่านการรับรองคุณภาพงานบำบัดรักษายาเสพติด 2. จำนวนโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพงานยาเสพติด
เท่ากับ1แห่ง
โรงพยาบาลระดับ F-A มีแพทย์ผ่านการอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ยาและสารเสพติด อย่างน้อย รพ.ละ ๑ ท่าน
เท่ากับ1ท่าน
โรงพยาบาลระดับ F-A มีพยาบาลผ่านการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลยาและสารเสพติด อย่างน้อยรพ.ละ ๑ ท่าน
เท่ากับ1ท่าน
โรงพยาบาลทุกระดับเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมระยะสั้น การบำบัด (๓-๕ วัน) อย่างน้อย ๑ คน
เท่ากับ1ท่าน
จำนวนตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
9
9
ข้อมูล ณ 22 สิงหาคม 2561

© 2017 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ| กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | Design by Pum374