ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ณ 31ธ.ค.59
ณ 30 มิ.ย.60
ณ 31 ก.ค.60
ณ 31 ส.ค.60
ณ 30 ก.ย. 60
ร้อยละของผู้ป่วย เบาหวานที่ควบคุมได้ดี
มากกว่าเท่ากับ40
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
มากกว่าเท่ากับ50
ร้อยละของผู้ป่วย เบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)
มากกว่าเท่ากับ80
สถานบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD Clinic plus
มากกว่าเท่ากับ60
จำนวนตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
2
2
ข้อมูล ณ 22 สิงหาคม 2561

© 2017 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ| กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | Design by Pum374