สรุปผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข รายสาขา จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2561รายงานสรุป Governance Excellence       

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 60. ละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มากกว่าเท่ากับ 90 %
โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 61. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม มากกว่าเท่ากับ 20 %
โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 62. ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน เท่ากับ 8 %
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เท่ากับ 60 %
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 64. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 เท่ากับ 100 %
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 65. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว เท่ากับ 25 %
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ(NHIS) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยงานบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล มากกว่า 50 %
โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสาารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange(HIE)) เท่ากับ 60 %
โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้(Personal Health Record) เท่ากับ 5 %
โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (Age adjusted health expenditure per capital of each scheme)  0 
โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน กำหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ  0 
โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มากกว่า 20 %
โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 72. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน เท่ากับ 6 %
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร้อยละผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ 25 %
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด มากกว่า 1.5 %
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น เท่ากับ 10 %
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เท่ากับ 28 %
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เท่ากับ 100 ตำรับ
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด มากกว่า 10 %
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด เท่ากับ 10 เล่ม
โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฏหมายด้านสุขภาพ ร้อยละของกฏหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้ เท่ากับ 60 %

© 2016 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ