สรุปผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข รายสาขา จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2561รายงานสรุป Governance Excellence       

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61
โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 60. ละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มากกว่าเท่ากับ 90 %
โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 61. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม มากกว่าเท่ากับ 20 %
โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 62. ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน เท่ากับ 8 %
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เท่ากับ 60 %
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 64. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 เท่ากับ 100 %
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 65. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว เท่ากับ 25 %
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ(NHIS) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยงานบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล มากกว่า 50 %
โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสาารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange(HIE)) เท่ากับ 60 %
โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้(Personal Health Record) เท่ากับ 5 %
โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (Age adjusted health expenditure per capital of each scheme)  0 
โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน กำหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ  0 
โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มากกว่า 20 %
โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 72. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน เท่ากับ 6 %
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร้อยละผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ 25 %
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด มากกว่า 1.5 %
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น เท่ากับ 10 %
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เท่ากับ 28 %
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เท่ากับ 100 ตำรับ
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด มากกว่า 10 %
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด เท่ากับ 10 เล่ม
โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฏหมายด้านสุขภาพ ร้อยละของกฏหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้ เท่ากับ 60 %

© 2016 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ