ลำดับ
สาขา
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ณ 31ธ.ค.59
ณ 30 มิ.ย.60
ณ 31 ก.ค.60

ณ 31

ส.ค.60

ณ 30

ก.ย.60

1
Service NCD-DM/HT
ร้อยละของผู้ป่วย เบาหวานที่ควบคุมได้ดี
มากกว่าเท่ากับ40
2
Service NCD-DM/HT
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
มากกว่าเท่ากับ50
3
Service NCD-DM/HT
ร้อยละของผู้ป่วย เบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)
มากกว่าเท่ากับ80
4
Service NCD-DM/HT
สถานบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD Clinic plus
มากกว่าเท่ากับ60
5
การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
เท่ากับ100
6
การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
ร้อยละโรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 ดำเนินการได้ตามมาตรการดูแลแบบประคับประคอง 100
เท่ากับ100
7
การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
ร้อยละโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ดำเนินการได้ตามมาตรการดูแลแบบประคับประคอง
เท่ากับ100
8
RDU
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
มากกว่าเท่ากับ80
9
Service Plan ตา
ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
มากกว่าเท่ากับ80
10
Service Plan ตา
ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา
มากกว่าเท่ากับ75
11
Service Plan ไต
ของผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
มากกว่าเท่ากับ65
12
Service ทันตกรรม
ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการช่องปากที่มีคุณภาพ (ครบ 2 องค์ประกอบ)
มากกว่า60
13
Service ทันตกรรม
อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน)
มากกว่า35
14
Service Plan ปฐมภูมิ
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
เท่ากับ90
15
Service Plan ปฐมภูมิ
ร้อยละของอาเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
เท่ากับ95
16
Service Plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ (650 ราย)
เท่ากับ650ราย
17
Service Plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
จำนวนผู้ป่วยสมองตายที่ยินยอมบริจาคอวัยวะ
มากกว่าเท่ากับ1ราย
18
Service Plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
จำนวนผู้เสียชีวิตที่ยินยอมบริจาคดวงตา
มากกว่าเท่ากับ5ราย
19
Service Plan แผนไทย
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
มากกว่าเท่ากับ18.5%
20
Service Plan สาขามะเร็ง
อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ เป้าหมาย: ลดลงร้อยละ 5 ในระยะ 5 ปี(2564) เปรียบเทียบกับ baseline ในปี ๒๕๕๘(๒๕.๒ ต่อประชากรแสนคน) (ICD-10 = C220-C229)
น้อยกว่าเท่ากับ24.9ต่อแสนประชากร
21
Service Plan สาขามะเร็ง
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
มากกว่าเท่ากับ80%
22
Service Plan สาขามะเร็ง
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
มากกว่าเท่ากับ80%
23
Service Plan สาขามะเร็ง
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
เท่ากับ0รพ.ไม่มีการประเมิน
24
Service Plan สาขายาเสพติด
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง3เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด
เท่ากับ92%
25
Service Plan สาขาศัลยกรรม
ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ (ICD-10:K35.2, K35.3 และ K35.8) *** รวม K36 ***
น้อยกว่า20%
26
Service Plan สาขาศัลยกรรม
ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ(ICD-10: K80.0, K81.0, K80.4,K83.0, K80.3,K85.1, K85.2, K85.3, K85.9,K56.1-K56.6,K25.5, K26.5, K27.5)
น้อยกว่า4%
27
Service Plan สาขาศัลยกรรม
ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดทีขา หรือแขน(ICD-10: I 74.0-I 74.9,และ I 70.2 )
น้อยกว่า20%
28
Service Plan สาขาศัลยกรรม
ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วย ภาวะขาดเลือดที่ขา
น้อยกว่า20%
29
Service Plan สาขาสุขภาพจิต
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
น้อยกว่าเท่ากับ6.3ต่อแสนประชากรประชากร
30
Service Plan สาขาสุขภาพจิต
ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไป ทำร้ายตนเองซ้ำ ภายใน 1 ปี
มากกว่าเท่ากับ80%
31
Service Plan สาขาสุขภาพจิต
ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มโรค
เท่ากับ50%
32
Service Plan สาขาสุขภาพจิต
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
มากกว่าเท่ากับ50%
33
Service Plan สาขาสุขภาพจิต
ร้อยละของผู้ป่วย โรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
เท่ากับ65%
34
Service Plan สาขาสุขภาพจิต
ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ
เท่ากับ8%
35
Service Plan สาขาหัวใจ
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
น้อยกว่า28ต่อแสนประชาการ
36
Service Plan สาขาหัวใจ
ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMIได้
เท่ากับ100%
37
Service Plan สาขาหัวใจ
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดSTEMIได้รับการขยายหลอดเลือดและหรือยาละลายลิ่มเลือด(PPCI) (ICD10 – I21.0-I21.3)
มากกว่าเท่ากับ80%
38
Service Plan สาขาหัวใจ
อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดSTEMI (ICD10 – I21.0-I21.3)
น้อยกว่า10%
39
Service Plan สาขาออโธปิดิกส์
ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพช.M2 ลงไป
เท่ากับ70%
40
Service Plan อายุรกรรม
อัตราตายจาก Sepsis/ septic shock
น้อยกว่าเท่ากับ30%
42
Service Plan สาขาสูติกรรม
อัตรามารดาตกเลือดเสียชีวิต
เท่ากับ0%
43
Service Plan สาขาอุบัติเหตุ
ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
มากกว่าเท่ากับ60%
44
Service Plan สาขาอุบัติเหตุ
ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
มากกว่าเท่ากับ25%
45
Service Plan สาขาอุบัติเหตุ
อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) (PS Score > 0.75)
น้อยกว่า1%
46
Service Plan กุมารเวชกรรม
อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน - 5 ปีบริบูรณ์
น้อยกว่า10% จากปี 59 (=0.08)
47
Service Plan NCD - COPD
ลดอัตราการเกิดกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
น้อยกว่าเท่ากับ130ครั้งต่อแสน
48
Service Plan NCD - COPD
อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน
เท่ากับ60%
49
Service Plan NCD - Stroke
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
น้อยกว่า7%
50
Service Plan NCD - Stroke
Stroke Unit โรงพยาบาลสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 4.5 ชั่วโมง หลังเกิดอาการ หรือให้ยา Aspirin ทางปากภายใน 48 ชั่วโมง หลังเกิดอาการ
มากกว่าเท่ากับ60%
51
Service Plan ทารกแรกเกิด
อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
น้อยกว่า4: 1000 ทารกเกิดมีชีพ
52
Service Plan ทารกแรกเกิด
เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกคลอด เตียง NICU ภาพรวมเขต
เท่ากับ1: 500 ทารกเกิดมีชีพ
53
Service Plan ทารกแรกเกิด
ร้อยละโรงพยาบาลที่มีศักยภาพส่งต่อ Intrauterine transfer
เท่ากับ1ถ้ามี = 1, ไม่มี = 0
54
Service Plan ทารกแรกเกิด
ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการดำเนินการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว
มากกว่า60%
55
Service Plan สาขาสูติกรรม
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดใน รพช.M2 จากมารดาผ่าตัดคลอดทั้งหมด
เท่ากับ25%
56
Service Plan สาขาสูติกรรม
อัตราการผ่าตัดคลอดใน รพ.M2 จำนวนC/Sในรพ.M2 จำนวน C/S ใน รพ.A S
เท่ากับ25
57
Service Plan สาขายาเสพติด
รพ.ระดับ A S M1 มีเตียง (เตียงห้องฉุกเฉิน/เตียงรวม/ Unit/ward) ที่สามารถดูแลผู้ป่วยยาเสพติดภาวะเร่งด่วน(Acute care) อย่างน้อย 48 ชม.
เท่ากับ1(มี = 1, ไม่มี = 0)
58
Service Plan สาขายาเสพติด
การดำเนินการศูนย์คัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 1. โรงพยาบาลระดับ F-A มีคำสั่งการตั้งศูนย์คัดกรองc
เท่ากับ1แห่ง
59
Service Plan สาขายาเสพติด
การดำเนินการศูนย์คัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2. บุคลากรในโรงพยาบาลระดับ P-A อบรมฟื้นฟูการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อ
เท่ากับ1แห่ง
60
Service Plan สาขายาเสพติด
สถานพยาบาลยาเสพติดผ่านการรับรองคุณภาพงานบำบัดรักษายาเสพติด 1. จำนวนโรงพยาบาลที่ยื่นเอกสารขอรับการรับรอง
เท่ากับ1แห่ง
61
Service Plan สาขายาเสพติด
สถานพยาบาลยาเสพติดผ่านการรับรองคุณภาพงานบำบัดรักษายาเสพติด 2. จำนวนโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพงานยาเสพติด
เท่ากับ1แห่ง
62
Service Plan สาขายาเสพติด
โรงพยาบาลระดับ F-A มีแพทย์ผ่านการอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ยาและสารเสพติด อย่างน้อย รพ.ละ ๑ ท่าน
เท่ากับ1ท่าน
63
Service Plan สาขายาเสพติด
โรงพยาบาลระดับ F-A มีพยาบาลผ่านการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลยาและสารเสพติด อย่างน้อยรพ.ละ ๑ ท่าน
เท่ากับ1ท่าน
64
Service Plan สาขายาเสพติด
โรงพยาบาลทุกระดับเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมระยะสั้น การบำบัด (๓-๕ วัน) อย่างน้อย ๑ คน
เท่ากับ1ท่าน
จำนวนตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
63
30
18
ข้อมูล ณ 24 ตุลาคม 2560

© 2017 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ| กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | Design by Pum374