Choose Skin

รายการครุภัณฑ์-ในแผน >> รายการส่งหนังสือขออนุมัติ

ลำดับ รายการ หน่วยงาน จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาตามแผน กง.ยุทธ์รับหนังสือ
1 เก้าอี้สำนักงาน(มีที่พักแขน) FCT ตากแดด
5.00
700.00 3,500.00
2019-11-29
2 โต๊ะทำงาน FCT ตากแดด
1.00
5,000.00 5,000.00
2019-11-29
3 Drop Tone เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก FCT ตากแดด
1.00
20,000.00 20,000.00
2019-11-29
4 ตู้เย็นวัคซีน FCT ตากแดด
1.00
8,000.00 8,000.00
2019-11-29
5 ตู้ไฟวัดสายตา FCT ตากแดด
1.00
8,000.00 8,000.00
2019-11-29
6 รถตั้งเครื่อง Suction FCT ตากแดด
1.00
7,000.00 7,000.00
2019-11-29
7 ชุดตรวจหู/ตา FCT ตากแดด
1.00
9,500.00 9,500.00
2019-11-29
8 ชุด Larynx FCT ตากแดด
1.00
8,500.00 8,500.00
2019-11-29
9 ชุดตรวจวัดสายตา(เคลื่อนที่) เทศบาล
1.00
1,800.00 1,800.00
2019-11-29
10 เครื่องวัดความดันตั้งพื้นแบบสอดแขน FCT นาทุ่ง
1.00
55,000.00 55,000.00
2019-11-29
11 เครื่องวัดความดันตั้งโต๊ะ FCT นาทุ่ง
3.00
2,500.00 7,500.00
2019-11-29
28 เครื่องควบคุมปริมาตรการให้สารน้ำ สารอาหาร(Syring Pump) MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
2.00
65,000.00 130,000.00
2020-01-10
30 สายวัดออกซิเจนสำหรับเด็ก Oxygen sensor แบบ slide one MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
1.00
6,000.00 6,000.00
2020-01-10
31 สายวัดออกซิเจนสำหรับผู้ใหญ่ Oxygen sensor แบบ slide one MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
1.00
24,680.00 24,680.00
2020-01-10
36 ชุดสาย Nosal Commula สำหรับเครื่องให้ออกซิเจนชนิดอัตราการไหลสูง No.S MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
2.00
2,200.00 4,400.00
2020-01-27
37 ชุดสาย Nosal Commula สำหรับเครื่องให้ออกซิเจนชนิดอัตราการไหลสูง No.L MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
2.00
1,200.00 2,400.00
2020-01-27
43 Photo (LED) NICU
2.00
29,000.00 58,000.00
2020-01-06
44 NIBP NICU
2.00
96,000.00 192,000.00
2020-01-06
48 เตียงพับได้ NICU
4.00
3,000.00 12,000.00
2020-01-06
79 เตียงนอนผู้ป่วยระบบไฟฟ้า+ฟองน้ำ+ตู้ข้างเตียง+โต๊ะข้างเตียง Stroke Unit
4.00
60,000.00 240,000.00
2020-01-10
80 รถเข็นสิ่งของต่างๆ จากคลังพัสดุ Stroke Unit
1.00
9,000.00 9,000.00
2020-01-10
81 รถเข็นถาดข้าวผู้ป่วย,สิ่งของต่างๆ สำหรับเข็นถังน้ำทำความสะอาดเตียง Stroke Unit
2.00
9,000.00 18,000.00
2019-01-10
82 ตู้เย็นแช่ยา Stroke Unit
1.00
15,000.00 15,000.00
2020-01-10
86 Chart สำหรับผู้ป่วย 12 Chart Stroke Unit
12.00
1,000.00 12,000.00
2020-01-10
88 หม้อต้มน้ำร้อนสำหรับผู้ป่วย Stroke Unit
1.00
12,000.00 12,000.00
2020-02-06
93 ชั้นวางของห้องับเงินผู้ป่วยใน กลุ่มงานการเงิน
1.00
3,500.00 3,500.00
2019-11-15
94 เครื่องสูบน้ำเสีย แบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด 2.95 กิโลวัตต์ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
3.00
81,000.00 243,000.00
2019-11-13
95 เครื่องดูดฝุ่น กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพาหนะ
1.00
13,000.00 13,000.00
2019-11-15
96 ปั๊มอัดฉีดล้างรถแรงดันสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพาหนะ
1.00
11,000.00 11,000.00
2019-11-15
97 พาร์ทิชั่น ฉากกั้นห้องขนาด 120*150 ซม. กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานรักษาศพ
3.00
5,000.00 15,000.00
2019-11-15
98 ชุดรับแขก(โซฟา) กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานรักษาศพ
1.00
10,000.00 10,000.00
2019-11-15
99 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป/จัดการของเสีย
1.00
15,000.00 15,000.00
2019-11-20
100 ถังขยะติดเชื้อสูงมีล้อฝาเรียบ 240 ลิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป/จัดการของเสีย
10.00
4,000.00 40,000.00
2019-11-20
101 ถังขยะทั่วไปสูงมีล้อฝาเรียบ 240 ลิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป/จัดการของเสีย
10.00
4,000.00 40,000.00
2019-11-20
109 โต๊ะเสริมข้าง 3 ลิ้นชัก กลุ่มงานพัสดุ
10.00
2,500.00 25,000.00
2019-11-29
110 ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถใหม่ 3 ตัว กลุ่มงานพัสดุ
1.00
25,470.00 25,470.00
2019-11-20
112 Piuse Oximeter เครื่องวัดระดับอ๊อกซิเจนในเลือด กายภาพบำบัด
1.00
20,000.00 20,000.00
2019-11-15
113 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ กายภาพบำบัด
1.00
3,500.00 3,500.00
2019-11-15
116 Piuse Oximeter เครื่องวัดระดับอ๊อกซิเจนในเลือด กายภาพบำบัด
1.00
20,000.00 20,000.00
2019-11-15
117 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ กายภาพบำบัด
1.00
3,500.00 3,500.00
2019-11-15
121 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู คลังยาใหญ่
3.00
42,300.00 126,900.00
2019-12-09
150 รถเข็นส่งอาหารติดมอเตอร์ งานโภชนศาสตร์
2.00
100,000.00 200,000.00
2019-11-25
151 กล้องบันทึกวีดีโอ งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
1.00
55,000.00 55,000.00
2020-01-06
152 เครื่องฉายทึบแสง งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
3.00
90,000.00 270,000.00
2020-01-06
161 ติดตั้งเครื่อง Monitor Vital Signs งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1.00
28,000.00 28,000.00
2019-12-11
164 ตะแกรงล้างแผล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1.00
8,500.00 8,500.00
2019-12-11
169 Proctoscope 27*50 mm งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1.00
3,700.00 3,700.00
2019-12-11
170 Proctoscope 21*50 mm งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2.00
3,700.00 7,400.00
2019-12-11
175 เครื่องเป่าแห้งสายยางอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร จ่ายกลาง-ซักฟอก
1.00
160,000.00 160,000.00
2019-12-11
176 อุปกรณ์จัด Set Cutdown จ่ายกลาง-ซักฟอก
5.00
25,000.00 125,000.00
2020-01-10
177 เครื่องซีลของอัติโนมัติ จ่ายกลาง-ซักฟอก
1.00
170,000.00 170,000.00
2019-12-11
178 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สเอทิลีนออกไซด์แบบถาวร จ่ายกลาง-ซักฟอก
1.00
275,000.00 275,000.00
2019-12-11
179 Ambubag จ่ายกลาง-ซักฟอก
100.00
4,000.00 400,000.00
2019-12-11
180 Reservior Bag จ่ายกลาง-ซักฟอก
100.00
1,000.00 100,000.00
2019-12-11
183 ปั้มลมสามหัว จ่ายกลาง-ซักฟอก
1.00
80,000.00 80,000.00
2020-01-10
184 เครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ จ่ายกลาง-ซักฟอก
1.00
430,000.00 430,000.00
2019-12-11
188 เก้าอี้มีพนักพิง ล้อเลื่อน ไตเทียม
6.00
3,000.00 18,000.00
2020-01-14
191 เครื่องขูดหินปูน แบบ Electro Magnetic ทันตกรรม
3.00
25,000.00 75,000.00
2020-01-08
192 เครื่องแสดงการสบฟันชนิดปรับได้บางส่วน ทันตกรรม
1.00
48,000.00 48,000.00
2019-11-27
193 ชุดวัดความสัมพันธ์ของใบหน้า ทันตกรรม
1.00
17,000.00 17,000.00
2019-11-27
194 เครื่องถอดครอบฟัน ทันตกรรม
3.00
8,810.00 26,430.00
2019-11-27
195 เครื่องตัดปูนปลาสเตอร์ ทันตกรรม
1.00
62,000.00 62,000.00
2019-11-27
196 เครื่องเขย่าปูนปลาสเตรอ์ ทันตกรรม
1.00
19,000.00 19,000.00
2019-11-27
197 เครื่องวัดความขนานของฟัน ทันตกรรม
1.00
30,000.00 30,000.00
2019-11-27
198 โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุตพร้อมกระจก ทันตกรรม
3.00
4,200.00 12,600.00
2019-11-27
199 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ทันตกรรม
3.00
1,350.00 4,050.00
2019-11-27
200 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ทันตกรรม
4.00
3,700.00 14,800.00
2019-11-27
201 ตู้เก็บเครื่องมือบานเลื่อนกระจก ทันตกรรม
2.00
5,800.00 11,600.00
2019-11-27
202 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง ทันตกรรม
5.00
1,900.00 9,500.00
2019-11-27
203 เครื่องมอเตอร์สำหรับงานศัลยกรรมช่องฟัน ทันตกรรม
1.00
90,000.00 90,000.00
2020-01-08
204 เครื่องมอเตอร์สำหรับงานรักษาคลองรากฟัน ทันตกรรม
1.00
50,000.00 50,000.00
2020-01-08
213 Pulse Oxemeter พิเศษศัลยกรรม
1.00
20,000.00 20,000.00
2020-01-06
214 เครื่องวัดความดันชนิดตั้งโต๊ะแบบ Digital พิเศษศัลยกรรม
3.00
3,000.00 9,000.00
2020-01-06
215 BP เด็ก Digital แบบสายเดียว พิเศษศัลยกรรม
1.00
3,000.00 3,000.00
2020-01-06
234 ผ้าปูโต๊ะอาหาร ขนาด 1.5*2.2 เมตร(ผืน) โภชนาการ
20.00
270.00 5,400.00
2019-11-25
235 ผ้ายางปูโต๊ะ ขนาด 1.30*1.80 เมตร(ผืน) โภชนาการ
20.00
250.00 5,000.00
2019-11-25
236 ชุดกล่องข้าวสแตนเลสพร้อมฝาปิด โภชนาการ
24.00
790.00 18,960.00
2019-11-25
237 หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาด 10 ลิตร โภชนาการ
1.00
7,000.00 7,000.00
2019-11-25
238 ทัพพีนับคาร์บ(สื่อการสอน) โภชนาการ
2.00
2,000.00 4,000.00
2019-11-25
239 เครื่องวัดความเค็ม โภชนาการ
2.00
2,000.00 4,000.00
2019-11-25
240 หม้อนึ่งอาหารขนาด 40 นิ้ว โภชนาการ
1.00
1,100.00 1,100.00
2019-11-25
241 กระทะใบบัว โภชนาการ
1.00
1,800.00 1,800.00
2019-11-25
242 หม้ออลูมิเนียมเบอร์ 45 โภชนาการ
10.00
1,500.00 15,000.00
2019-11-25
243 หม้ออลูมิเนียมเบอร์ 38 โภชนาการ
5.00
1,200.00 6,000.00
2019-11-25
244 หม้ออลูมิเนียนเบอร์ 26 โภชนาการ
6.00
500.00 3,000.00
2019-11-25
246 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพก วิสัญญี
2.00
20,000.00 40,000.00
2019-11-25
247 laryngoscope วิสัญญี
2.00
20,000.00 40,000.00
2020-01-06
248 ชุดให้ออกซิเจนพร้อมขวดให้ความชื้น Nembulizer วิสัญญี
10.00
8,000.00 80,000.00
2020-01-06
249 เกย์หายใจสำหรับแทงค์ออกซิเจนพร้อมกระบอกหายใจ วิสัญญี
10.00
4,000.00 40,000.00
2020-01-06
253 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ วิสัญญี
2.00
150,000.00 300,000.00
2019-11-20
254 เครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสบลในลมหายใจออก วิสัญญี
1.00
350,000.00 350,000.00
2019-11-25
255 เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดเป่าลมร้อน วิสัญญี
1.00
95,000.00 95,000.00
2019-11-25
256 เสาน้ำเกลือชนิดฐาน 4 แฉก ฐานหนัก วิสัญญี
10.00
2,000.00 20,000.00
2020-01-06
258 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ วิสัญญี
2.00
150,000.00 300,000.00
2019-11-20
259 เก้าอี้ห้องประชุม เวชกรรมสังคม
31.00
1,400.00 43,400.00
2019-11-20
260 รถเข็นอเนกประสงค์ พร้อมถัง เวชกรรมสังคม
1.00
4,000.00 4,000.00
2019-11-20
261 โต๊ะอเนกประสงค์ กว้าง 180 ซม ลึก 44 ซม เวชกรรมสังคม
80.00
1,400.00 112,000.00
2019-11-20
262 เก้าอี้อลูมิเนียม เวชกรรมสังคม
69.00
1,400.00 96,600.00
2019-11-20
273 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สังคมสงเคราะห์
2.00
2,500.00 5,000.00
2020-01-10
274 กระดานไวท์บอร์ด สังคมสงเคราะห์
1.00
3,500.00 3,500.00
2020-01-10
275 ตู้ใส่เอกสาร สังคมสงเคราะห์
2.00
6,500.00 13,000.00
2020-01-10
276 ชุดรับแขก สำหรับผู้ใช้บริการ สังคมสงเคราะห์
1.00
15,000.00 15,000.00
2020-01-10
278 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ห้องคลอด
2.00
75,000.00 150,000.00
2020-01-14
337 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก
1.00
450,000.00 450,000.00
2020-01-08
343 เครื่องตรวจ EKG หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก
1.00
150,000.00 150,000.00
2020-01-08
346 Pulse Oximetry Masimo หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
40,000.00 40,000.00
2019-11-20
347 Disposable Senser Probe หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
2.00
17,400.00 34,800.00
2019-11-20
348 ที่นอนเตียงนอนผู้ใหญ่ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
3.00
4,500.00 13,500.00
2019-11-20
349 เตียงนอนผู้ป่วย 2 ไก ถอดหัวเตียงได้ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
2.00
25,000.00 50,000.00
2019-11-20
350 เตียงเด็กเล็กชนิด 2 ไก พร้อมไม้กั้นเตียง(โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส) หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
2.00
45,000.00 90,000.00
2019-11-20
351 ที่นอนเตียงเด็กเล็ก หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
3.00
3,800.00 11,400.00
2019-11-20
352 Chart หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
10.00
390.00 3,900.00
2020-01-06
353 เครื่องวัดความดันชนิดตั้งโต๊ะ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
4,500.00 4,500.00
2019-11-20
354 ตู้ข้างเตียงสแตนเลส หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
6.00
8,500.00 51,000.00
2020-01-06
355 ถังต้มน้ำร้อนขนาด 30 ซม. ตราหัวม้าลาย หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
12,000.00 12,000.00
2019-11-12
357 หูฟังสำหรับผู้ป่วยเด็ก ขนาดกลาง หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
2.00
3,800.00 7,600.00
2020-01-06
358 หูฟังสำหรับผู้ป่วยเด็ก infant หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
2.00
3,800.00 7,600.00
2020-01-06
359 เครื่องวัดความดันชนิดตั้งโต๊ะ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
4,500.00 4,500.00
2020-01-06
360 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก ถอดหัวเตียงได้ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
4.00
54,600.00 218,400.00
2020-01-06
361 Laryngoscop หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
27,000.00 27,000.00
2020-01-06
363 รถ Emergency หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
35,000.00 35,000.00
2020-01-06
365 เข็มเจาะ IO หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
25,000.00 25,000.00
2020-01-06
373 Defibrillator หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
330,000.00 330,000.00
2020-01-06
377 ขวด Suction หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
7.00
1,500.00 10,500.00
2019-11-20
378 Auto Drain สำหรับเครื่องช่วยหายใจ Event หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
8,000.00 8,000.00
2019-11-20
382 ตู้ข้างเตียงสแตนเลส หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 1-2
24.00
8,400.00 201,600.00
2020-01-10
397 Stethoscope ผู้ใหญ่ หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
2.00
5,000.00 10,000.00
2020-01-10
399 เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลตั้งโต๊ะ หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
2.00
3,500.00 7,000.00
2020-01-14
400 เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลยืนโต๊ะ หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
1.00
50,000.00 50,000.00
2020-01-10
401 เตียงไฟฟ้าพร้อมชุด หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
13.00
60,000.00 780,000.00
2020-01-10
402 เตียงธรรมดา 3 ไก พร้อมชุด หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
16.00
40,000.00 640,000.00
2020-01-10
403 ชุดหัวเกย์ออกซิเจนพร้อมชุดสำหรับ Pine line หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
4.00
3,000.00 12,000.00
2020-01-10
405 เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
2.00
5,000.00 10,000.00
2020-01-10
406 รถเข็นฉุกเฉินพร้อมกระดาน CPR หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
1.00
53,000.00 53,000.00
2020-01-06
414 ที่นอนลมแบบรังผึ้ง หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
3.00
10,000.00 30,000.00
2020-01-06
415 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพก หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
2.00
5,000.00 10,000.00
2020-01-06
417 Syring Pump หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
1.00
45,000.00 45,000.00
2020-01-06
418 เตียง 3 ไก พร้อมเบาะ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
5.00
40,000.00 200,000.00
2020-01-06
420 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
1.00
20,000.00 20,000.00
2020-01-06
421 Chart เหล็ก หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
20.00
700.00 14,000.00
2020-01-06
422 ตู้สแตนเลสข้างเตียง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
10.00
5,000.00 50,000.00
2020-01-06
423 Proctooscop หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
1.00
5,000.00 5,000.00
2020-01-06
425 คีมตัดลวดในปาก หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
1.00
2,500.00 2,500.00
2020-01-06
426 รถทำแผล 2 ชั้น 1 ลิ้นชัก หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
2.00
15,000.00 30,000.00
2020-01-06
427 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ(พกพา) หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
2.00
3,000.00 6,000.00
2020-01-06
428 Stethoscop หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
2.00
3,500.00 7,000.00
2020-01-06
429 เก้าอี้สำนักงาน หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
5.00
2,500.00 12,500.00
2020-01-06
430 ล็อกเกอร์เก็บของ 32 ช่อง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
1.00
25,000.00 25,000.00
2020-01-06
431 กระบอกออซิเจน T-pice หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
2.00
3,500.00 7,000.00
2020-01-06
432 รถเข็นสแตนเลส สำหรับเปิดเส้น IV ทำหัตถการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
1.00
20,000.00 20,000.00
2020-01-06
433 ชุดเครื่องช่วยหายใจ(ชุด Carina) หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
4.00
21,000.00 84,000.00
2020-01-06
434 Vital sign monitor หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
2.00
45,000.00 90,000.00
2020-01-06
435 กระบอก T-Piece หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
10.00
9,000.00 90,000.00
2020-01-06
436 Suction Piepline หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
15.00
14,000.00 210,000.00
2020-01-06
437 เครื่องพ่นยา (Nebolizer moblie) หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
1.00
15,000.00 15,000.00
2020-01-06
440 เตียงผู้ป่วย 3 ไก ถอดหัวเตียงได้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
5.00
39,000.00 195,000.00
2020-01-06
441 Pulse Oyimeter หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
1.00
20,000.00 20,000.00
2020-01-06
442 รถแจกยาสแตนเลส 4 ลิ้นชัก หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
1.00
70,000.00 70,000.00
2020-01-06
445 ขวด Suction ขนาด1300 พร้อมฝา หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
2.00
4,000.00 8,000.00
2020-01-10
446 กระบอก T-Piece หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
4.00
43,000.00 172,000.00
2020-01-10
447 กระบอก Canular หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
4.00
1,200.00 4,800.00
2020-01-10
448 Cuff Large Adult Philips M1575A หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
8.00
800.00 6,400.00
2020-01-10
449 ตู้ข้างเตียงสแตนเลสขนาด 36*46*75 ซม หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
5.00
8,900.00 44,500.00
2020-01-10
450 โต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
4.00
6,500.00 26,000.00
2020-01-10
451 ที่นอน หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
4.00
4,200.00 16,800.00
2020-01-10
452 หมอน หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
8.00
650.00 5,200.00
2020-01-10
453 เก้าอี้บาร์เตี้ยขาชุบโครเมี่ยม หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
10.00
1,150.00 11,500.00
2020-01-10
454 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
1.00
4,800.00 4,800.00
2020-01-10
455 ตู้เก็บของขนาดกว้าง 80*170 ช่องล่างทึบ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
1.00
24,500.00 24,500.00
2020-01-10
467 เตียง 3 ไก หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2
1.00
90,000.00 90,000.00
2020-01-10
468 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2
1.00
240,000.00 240,000.00
2020-01-14
469 เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2
1.00
350,000.00 350,000.00
2020-01-10
470 เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2
1.00
450,000.00 450,000.00
2020-01-10
471 เตียงผู้ป่วย ชนิด 3 ไก ปรับด้วยไฟฟ้า หอผู้ป่วยหลังคลอด
13.00
55,000.00 715,000.00
2020-01-06
472 เตียงผู้ป่วย ชนิด 3 ไก ปรับมือ หอผู้ป่วยหลังคลอด
10.00
40,000.00 400,000.00
2020-01-06
478 ผ้าห่มไฟฟ้า หอผู้ป่วยหลังคลอด
1.00
85,600.00 85,600.00
2020-01-06
519 ตู้เย็นวัคซีน FCT นาทุ่ง
1.00
8,000.00 8,000.00
2019-11-02
520 ตู้ไฟวัดสายตา FCT นาทุ่ง
1.00
8,000.00 8,000.00
2019-11-29
521 รถตั้งเครื่อง Suction FCT นาทุ่ง
1.00
7,000.00 7,000.00
2019-11-29
522 ชุดตรวจหู/ตา FCT นาทุ่ง
1.00
9,500.00 9,500.00
2019-11-29
523 ชุด Larynx FCT นาทุ่ง
1.00
8,500.00 8,500.00
2019-11-29
524 ชุดวัดสายตาเคลื่อนที่ FCT นาทุ่ง
1.00
1,800.00 1,800.00
2019-11-29
525 ชุดวัดสายตาเคลื่อนที่ FCT ตากแดด
1.00
1,800.00 1,800.00
2019-11-29

ลำดับ รายการ หน่วยงาน จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาตามแผน กง.ยุทธ์รับหนังสือ
1 ระบบ Virtual Deaktop Infrasfurcture(VDI)(100ชุด) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
1.00
3,300,000.00 3,300,000.00
2019-11-15
5 ระบบ Smart OPD ER กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
1.00
1,700,000.00 1,700,000.00
2020-01-31
6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรม Back Office กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
1.00
86,000.00 86,000.00
2019-11-14
7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด Network แบบที่ 2(สำรอง) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
21.00
15,000.00 314,900.00
2019-12-17
8 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น(สำรอง) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
4.00
12,900.00 51,600.00
2019-12-17
9 เครื่องพิมพ์ Thermal (สำรอง) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
4.00
12,900.00 51,600.00
2020-01-02
10 จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว(สำรอง) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
30.00
4,000.00 120,000.00
2019-12-17
18 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เวชกรรมสังคม
1.00
22,000.00 22,000.00
2019-11-20
22 เครื่องสำรองไฟฟ้า กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
20.00
2,500.00 50,000.00
2019-12-17

ลำดับ รายการ หน่วยงาน จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาตามแผน กง.ยุทธ์รับหนังสือ
6 จัดทำศูนย์ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลก่อนผู้ป่วย Dischage ศจร
1.00
171,521.00 171,521.00
2019-11-20
16 ปรับปรุงห้องแยกโรค (อาคารหมอพร) กลุ่มงานพัสดุ
1.00
1,000,000.00 1,000,000.00
2020-01-10
19 เปลี่ยนตู้ ATS เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 กลุ่มงานพัสดุ
1.00
500,000.00 500,000.00
2020-02-06
24 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์จัดเก็บรายได้ กลุ่มงานพัสดุ
1.00
288,977.00 288,977.00
2019-11-20
37 กั้นหัวเตียง 1.2 * 0.5 เมตร หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
1.00
3,600.00 3,600.00
2020-01-06
38 กั้นหัวเตียง 1.2*1.8 เมตร หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
1.00
2,600.00 2,600.00
2020-01-06
43 ติดตั้งผ้าม่านม้วนทึบแสง ขนาด 190*200 ซม งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1.00
10,200.00 10,200.00
2019-12-11
50 เปลี่ยนผ้าม่านและราวม่านห้องผู้ป่วย หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 1-2
1.00
84,000.00 84,000.00
2020-01-10
53 ม่านกั้นเตียง 7.0*1.8 เมตร หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
1.00
95,000.00 95,000.00
2020-01-06
54 ม่านช่องบานเกล็ด 2.8*2.4 เมตร หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
1.00
28,800.00 28,800.00
2020-01-06
55 ม่านห้องพิเศษ 3.2 * 2.7 เมตร หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
1.00
44,000.00 44,000.00
2020-01-06
56 ม่านหัวประตู 1.8*1 เมตร หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
1.00
2,400.00 2,400.00
2020-01-06