Choose Skin

รายการครุภัณฑ์นอกแผน ปีงบประมาณ 2563

เลขหนังสือ หน่วยงาน รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคารวม วันที่อนุมัติ
ชพ0032.201.3/064 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ แบตเตอรี่ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-21)
4.00
เครื่อง 11,400.00 2019-11-29
ชพ0032.201.3/065 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ท่อออกซิเจนพร้อมก๊าซท่อใหญ่ ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2019-11-21)
72.00
ท่อ 280,800.00 2019-11-29
ชพ0032.201.3/066 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ แบตเตอรี่เครื่องยนต์ดับเพลิง ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-21)
2.00
ลูก 10,300.00 2019-11-29
ชพ0032.201.3/067 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ แบตเตอรี่เครื่องกำเนินไฟฟ้าเครื่องที่ 5 ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-21)
2.00
ลูก 12,300.00 2019-11-29
ชพ0032.205.17/1052 งานผู้ป่วยนอก ปรับปรุงทางเข้าด้านใน OPD-ER ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-27)
1.00
งาน 0.00 2019-11-29
ชพ0032.202.3/360 เวชกรรมสังคม ปริ้นเตอร์ สี Brother DCP-T300 ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-20)
1.00
เครื่อง 4,500.00 2019-11-29
ชพ0032.203.1/343 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ จ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วนำแสง สำหรับอาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2019-11-20)
1.00
งาน 150,000.00 2019-11-29
ชพ0032.203.1/342 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ จ้างเหมาย้ายสายและอุปกรณ์เข้าตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-20)
1.00
งาน 50,000.00 2019-11-29
ชพ0032.205/22/1057 งานผู้ป่วยนอก พัดลม ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-11)
3.00
ตัว 0.00 2019-11-29
ชพ0032.205.1/32 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เครื่องดูดเสมหะในรถพยาบาล ( .,)
2.00
เครื่อง 96,000.00 2019-11-29
ชพ0032.205.23/1065 งานผู้ป่วยนอก รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบนอกน ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-20)
20.00
คัน 0.00 2019-11-29
ชพ0032.205.23/1065 งานผู้ป่วยนอก รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบนั่ง ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-20)
20.00
คัน 0.00 2019-11-29
ชพ0032.205.23/1065 งานผู้ป่วยนอก ถังออกซิเจนใส่รถเข็น ขนาดเล็ก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-20)
10.00
ถัง 0.00 2019-11-29
ชพ0032.205.23/1065 งานผู้ป่วยนอก หัวเกย์ออกซิเจน ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-20)
10.00
ชุด 0.00 2019-11-29
ชพ0032.205.18/1039 งานผู้ป่วยนอก ติดผ้าม่านทึบแสงห้องตรวจลานสายตา ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-09)
1.00
งาน 0.00 2019-11-29
ชพ0032.205/1093 เคมีบำบัด ติดตั้งบันไดหนีไฟ ( .,)
1.00
งาน 0.00 2019-11-29
ชพ0032.201.3/097 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมลิฟท์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-26)
1.00
เครื่อง 68,400.00 2019-11-29
ชพ0032.201.3/098 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-26)
1.00
เครื่อง 13,780.00 2019-11-29
ชพ0032.201/3/099 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เบาะรองคลอด ของเตียงท่อนบน และหมอนหนุน(ห้องคลอด) ( .,)
1.00
งาน 0.00 2019-11-29
ชพ0032.205.31/1091 คลินิกฝากครรภ์ ติดกระจกที่บอร์ดให้ความรู้ ( .,)
1.00
งาน 0.00 2019-11-29
ชพ0032.205/33 หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก Opeating Otoscpoe(WerlchAllyn USA) 1 ( .,)
1.00
ชุด 35,000.00 2019-11-29
ชพ0032.204.16/181 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชพ0032.204.16/181 ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-25)
100.00
หัว 350,000.00 2019-11-29
ชพ0032.202.5/85 อาชีวเวชกรรม ถังดับเพลิง ( .,)
47.00
ถัง 97,822.50 2019-11-29
ชพ0032.204.16/064 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กั้นห้องคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ( .,)
1.00
งาน 36,000.00 2019-11-29
ชพ0032.205.6/1100 วิสัญญี สาย Nafio Tubing ( .,)
1.00
PC 2,500.00 2019-11-29
ชพ0032.205.14/1107 งาน IC ถังขยะติดเชื้อขนาด 35 ลิตร ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-05)
30.00
ใบ 16,500.00 2019-11-29
ชพ0032.205.14/1107 งาน IC ถังขยะทั่วไปขนาด 35 ลิตร ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-05)
30.00
ใบ 16,500.00 2019-11-29
ชพ0032.205/1106 พิเศษศัลยกรรม ทีวีติดผนัง ( .,)
1.00
เครื่อง 0.00 2019-11-29
ชพ0032.205/1103 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน Cable tie 6 นิ้ว ( .,)
60.00
ถุง 3,900.00 2019-11-29
ชพ0032.205/1118 พิเศษศัลยกรรม ทีวีติดฝาผนัก ( .,)
1.00
เครื่อง 0.00 2019-11-29
ชพ0032.205.7/1116 หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 1-2 ติดตั้งราวบันไดหนีไฟ ( .,)
1.00
งาน 0.00 2019-11-29
ชพ0032.205.7/1112 หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 1-2 ปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง ( .,)
1.00
งาน 0.00 2019-11-29
ชพ0032.205/37 งานผู้ป่วยนอก ซื้ออุปกรณ์สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากโพรงมดลูก Endomertrial Cell Sampler ( .,)
35.00
ชิ้น 8,750.00 2019-11-29
ชพ0032.205/1118 งานผู้ป่วยนอก ติดตั้งผ้าม่านทึบแสงห้องตรวจลานสายตา ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-09)
1.00
งาน 0.00 2019-11-29
ชพ0032.205/525 ฝ่ายการพยาบาล สายชาร์ทเชื่อมต่อตัวโปรเจ็คเตอร์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-06)
1.00
เส้น 0.00 2019-11-29
ชพ0032.202.3/369 เวชกรรมสังคม จ้างทำประตูเหล็ก ( .,)
1.00
งาน 25,000.00 2019-11-29
ชพ0032.204.13/231 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ทีวีพร้อมขาแขวน ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-08)
1.00
ชุด 13.00 2019-11-29
ชพ0032.204.13/432 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด บันได ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-08)
1.00
ตัว 2.00 2019-11-29
ชพ0032.201.1/พิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/หน่วยประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ( .,)
1.00
งาน 309,050.00 2019-11-29
ชพ0032.202.2/114 แพทย์แผนไทย ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 10 คิว ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-28)
1.00
เครื่อง 0.00 2019-11-29
ชพ0032.201.3/135 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ( .,)
1.00
งาน 98,440.00 2019-11-29
ชพ0032.202.2/114 แพทย์แผนไทย ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 10 คิว ( .,)
1.00
เครื่อง 0.00 2020-01-28
ชพ0032.201.3/135 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ( .,)
1.00
งาน 98,440.00 2019-12-17
ชพ0032/ออโธ ออร์โธปิดิกส์ Expert End Cap,Solid, extension 0 mm for Humeral Nail, Titanium Alloy(TAN),sterile ( .,)
1.00
PC 1,600.00 2019-12-16
ชพ0032/ออโธ ออร์โธปิดิกส์ Expert Humeral Nail 0.7 mm,cannulated,length 230 mm,Titanium Alloy(TAN),sterile ( .,)
1.00
PC 15,000.00 2019-12-16
ชพ0032/ออโธ ออร์โธปิดิกส์ Locking Screw Stardive 4.0 mm Length 20 mm, for Meduliary Nails ( .,)
1.00
PC 2,180.00 2019-12-16
ชพ0032/ออโธ ออร์โธปิดิกส์ Locking Screw Stardive 4.0 mm Length 28 mm, for Meduliary Nails ( .,)
2.00
PC 4,360.00 2019-12-16
ชพ0032/ออโธ ออร์โธปิดิกส์ Locking Screw Stardive 4.0 mm Length 42 mm, for Meduliary Nails ( .,)
1.00
PC 2,180.00 2019-12-16
ชพ0032.201.3/136 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 1 และ 2 ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-23)
2.00
เครื้่อง 76,398.00 2019-12-17
ชพ0032.205.1220 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 บำรุงรักษา Negative Pressure ( .,)
1.00
ห้อง 60,690.00 2020-01-28
ชพ0032.205.38/1222 งานผู้ป่วยนอก วิทยุสื่อสาร CB 245spender IX5 แบตเตอรี่แท่นชาร์จ เสายางคลิปหลัง ( .,)
25.00
เครื่อง 62,500.00 2020-01-28
ชพ0032.201.1/555 กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพาหนะ เปลี่่ยนกระบะท้ายรถ ( .,)
1.00
คัน 51,905.70 2019-12-19
ชพ0032.201.1/561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถตู้พยาบาล ลอง พร้อมติด ( .,)
1.00
คัน 15,000.00 2020-01-28
ชพ0032.204.13/437 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ปรับปรุงสถานที่ห้องฝึกกระตุ้นพัฒนาการ ( .,)
0.00
0.00 2019-12-25
ชพ.0032.201.3/164 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ กั้นผนังบริเวณที่ล้างถังขยะอันตรายบริเวณด้านข้างเรือนพักขยะทั่วไป ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-10)
0.00
0.00 2020-01-09
ชพ.0032.201.1/573 กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพาหนะ เสาวิทยุสื่อสานติดรถพยาบาล ( .,)
1.00
ต้น 1,200.00 2019-12-26
ชพ.0032.201.3/169 จ่ายกลาง-ซักฟอก ปั๊มลมของเครื่องชักที่ 2 มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า 220 v ยี่ห้อ มิตซู ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-10)
1.00
ตัว 7,700.00 2019-12-25
ชพ.0032.205./ Stroke Unit เครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
เครื่อง 5,500.00 2019-12-26
ชพ.0032.205.1/42 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประตูอลูมิเนียมไฟฟ้า ขนาด 195*210 ( .,)
1.00
คู่ 68,000.00 2020-01-03
ชพ0032.201.3/135 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ( .,)
1.00
งาน 98,440.00 2019-12-17
ชพ.0032.201.3/136 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 1 และ 2 ( .,)
2.00
เครื่อง 76,398.00 2019-12-17
ชพ.0032.201.1/555 กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพาหนะ เปลี่ยนกระบะท้ายรถ ( .,)
1.00
คัน 51,906.00 2019-12-19
ชพ.0032.201.3/169 จ่ายกลาง-ซักฟอก ปั๊มลมของเครื่องชักที่ 2 มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า 220 v ยี่ห้อ มิตซู ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-26)
1.00
ตัว 7,700.00 2019-12-25
ชพ.0032.201.4/83 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ( .,)
1.00
ใบ 3,800.00 2020-01-28
ชพ.0032.201.4/83 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตู้เอกสารบานเลื่อนบานทึบ 5 ฟุต ( .,)
1.00
ใบ 3,600.00 2020-01-28
ชพ.0032.201.4/83 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก ( .,)
1.00
ใบ 3,550.00 2020-01-28
ชพ.0032.201.4/83 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ( .,)
1.00
ใบ 3,300.00 2020-01-28
ชพ.0032.205.5/1243 ฝ่ายการพยาบาล จ้างเหมาทำความสะอาดห้องผ่าตัดชั้น 5 ใน/นอก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-10)
1.00
งาน 3,000.00 2020-01-16
ชพ0032.201.3/176 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-07)
1.00
ชุด 22,000.00 2020-01-07
ชพ0032.201.3/176 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เครื่องสำรองไฟ 800 VA. ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-07)
1.00
เครื่อง 2,500.00 2020-01-07
ชพ0032.201.3/177 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ( .,)
1.00
ตัว 2,390.00 2020-01-07
ชพ0032.201.3/177 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เก้าอี้ทำงาน ( .,)
1.00
ตัว 1,390.00 2020-01-07
ชพ.0032.202.5/91 อาชีวเวชกรรม ผ้ากันเปื้อน ( .,)
8.00
ผืน 2,800.00 2020-01-28
ชพ.0032.202.5/91 อาชีวเวชกรรม ชุดเอี้ยมกันน้ำ ( .,)
8.00
ชุด 7,600.00 2020-01-28
ชพ.0032.202.5/91 อาชีวเวชกรรม รองเท้าบูทยาว ( .,)
5.00
คู่ 1,250.00 2020-01-28
ชพ.0032.202.5/91 อาชีวเวชกรรม ถุงมือยางสีส้ม ( .,)
3.00
คู่ 60.00 2020-01-28
ชพ.0032.205.42 งานผู้ป่วยนอก หัวเกย์และกระบอกออกซิเจน ( .,)
10.00
ชุด 20,000.00 2020-01-07
ชพ0032.205/1206 ฝ่ายการพยาบาล ม่านราวโค้ง ( E-Bidding.จัดทำรายงานผลการตรวจรับ,2020-01-06)
108.00
ชุด 374,760.00 2020-01-03
ชพ0032.205/1206 ฝ่ายการพยาบาล หน้าต่าง ( E-Bidding.จัดทำรายงานผลการตรวจรับ,2020-01-06)
52.00
ชุด 73,320.00 2020-01-03
ชพ0032.205/1206 ฝ่ายการพยาบาล ม่านห้องพิเศษ ( E-Bidding.จัดทำรายงานผลการตรวจรับ,2020-01-06)
8.00
ชุด 27,800.00 2020-01-03
ชพ0032.203.1/384 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายไร้สาย ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-03)
1.00
ตัว 3,500.00 2020-02-06
ชพ0032.203.1/384 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-03)
1.00
ตัว 950.00 2020-02-06
ชพ0032.203.1/385 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switchขนาด48ช่อง POE ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-01-17)
4.00
ตัว 119,600.00 2020-01-17
ชพ0032.203.1/385 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ SFP MODULE SM-MM 1.25G LC-DX1310nm(20KM) ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-01-17)
10.00
คู่ 15,000.00 2020-01-17
ชพ0032.205.15/7/63 ไตเทียม ระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ( .,)
1.00
ชุด 1,500,000.00 2020-01-08
ชพ0032.201.3/191 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ปรับพื้นที่,ติดตั้งคันกันหิน,เทปูนปรับพื้น ( .,)
1.00
เหมา 6,500.00 2020-01-28
ชพ0032.201.3/186 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ซ่อมสวิตช์ปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศ ( .,)
1.00
เครื่อง 33,500.00 2020-01-10
ชพ00232.205.44/173 งานผู้ป่วยนอก ติดตั้งโทรศัพท์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
เครื่อง 0.00 2020-01-17
ชพ0032.205/169 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โต๊ะรับคำสั่ง ขนาด150*50*74 ซม ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
4.00
ตัว 11,000.00 2020-01-17
ชพ0032.205/169 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ตู้เก็บของนึ่งปราศจากเชื้่อ(ตู้บานเปดกระจกใส 4 ช่อง) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
4.00
ใบ 21,600.00 2020-01-17
ชพ0032.205/169 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ตู้เก็บผ้าผู้ป่วย(ตู้บานเลื่อนผสม) ขนาด 120/45.7/183 ซม ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
2.00
ใบ 12,800.00 2020-01-17
ชพ0032.205/169 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง เตียงนอนในห้องพักพยาบาล (โซฟาแบบเก้าอี้ยาว ปรับนอนได้) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
2.00
ตัว 10,600.00 2020-01-17
ชพ0032.205/169 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โต๊ะเหล็กทำงาน 3.5 ฟุต ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
2.00
ตัว 8,800.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชุดโต๊ะอาหารหินเหลี่ยม 6 ที่นั่ง ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
ตัว 17,500.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โซฟาแบบเก้าอี้ยาวหุ้ม PVC ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
ตัว 5,300.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
3.00
ตัว 12,900.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้นวางแฟ้ม 40 ช่อง ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
ตัว 4,000.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตูเตี้ย ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
ตัว 3,900.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
ตัว 3,900.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1.2 เมตร ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
2.00
ตัว 2,500.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โต๊ะทำงานโล่ง 1.5 เมตร ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
4.00
ตัว 10,000.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โต๊ะทำงานโล่ง 80 ซม ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
2.00
ตัว 2,800.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โต๊ะเข้ามุมแบบมีชั้น ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
4.00
ตัว 5,600.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาเหล็ก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
5.00
ตัว 11,000.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เก้าอี้สำนักงานบุหนังมีที่รองแขน ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
14.00
ตัว 18,900.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เตียงเหล็ก 2 ชั้น 3.5 ฟุต ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
2.00
ตัว 11,200.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่นอนฟองอัด 3.5 ฟุต หุ้นหนัง PVC ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
4.00
ตัว 9,600.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตู้วางรองเท้า PVC 6 ชั้น 4 ประตูบานเกล็ด ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
ตัว 3,800.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้นวางรองเท้า 4 ชั้น ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
2.00
ตัว 1,700.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เก้าอี้อาหารเหล็ก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
4.00
ตัว 4,000.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เก้าอี้พลาสติก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
15.00
ตัว 5,250.00 2020-01-17
ชพ0032.2205/171 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เก้าอี้พลาสติกหัวกลม 5 ขา ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
15.00
ตัว 1,950.00 2020-01-17
ชพ0032.205/178 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 Set สำหรับแทง A-line ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
10.00
ชิ้น 18,000.00 2020-01-17
ชพ0032.205.46/177 งานผู้ป่วยนอก stethtoscope ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
อัน 0.00 2020-01-17
ชพ0032.205/181 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง เครื่องกรองน้ำ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
เครื่อง 5,500.00 2020-01-17
ชพ0032.205/182 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอนระบบ UF ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
เครื่อง 5,500.00 2020-01-17
ชพ0032.205/183 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขาเหล็ก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
ชุด 8,500.00 2020-01-17
ชพ0032.205/183 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โซฟาแบบเก้าอี้ยาวหุ้มหนัง ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
ตัว 5,500.00 2020-01-17
ชพ0032.205/183 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โซฟาปรับนอน ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
1.00
ตัว 2,900.00 2020-01-17
ชพ0032.205/183 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โต๊ะเอนกประสงค์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-17)
2.00
ตัว 5,500.00 2020-01-17
ชพ0032.201.3/203 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ จ้างติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง ( .,)
1.00
งาน 495,410.00 2020-01-17
ชพ0032.201.3/205 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เทคอนกรีตปรับภูมิทัศน์บริเวรรอบอาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-01-28)
1.00
งาน 494,000.00 2020-01-27
ชพ0032.205/185 ฝ่ายการพยาบาล เตียงผู้ป่วย ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-01-17)
56.00
เตียง 3,080,000.00 2020-01-17
ชพ0032.205/128 จ่ายกลาง-ซักฟอก กล่องใส่ของปราศจากเชื้อ ( .,)
60.00
ใบ 15,000.00 2020-01-15
ชพ0032.205/153 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รถเข็นของทั่วไป ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-15)
1.00
คัน 6,500.00 2020-01-15
ชพ0032.205/153 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รถวางเครื่องดูด ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-15)
2.00
คัน 10,000.00 2020-01-15
ชพ0032.205/153 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รถเข็นแฟ้มพร้อมตะกร้า ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-15)
1.00
คัน 9,000.00 2020-01-15
ชพ0032.203.1/21 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ เครื่องโทรศัพย์ภายใน ( .,)
8.00
ตัว 6,320.00 2020-01-15
ชพ0032.203.1/21 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย ( .,)
8.00
ตัว 8,720.00 2020-01-15
ชพ0032.204.9/1 โภชนาการ เครื่องปั่นผลไม้ ( .,)
1.00
เครื่อง 1,990.00 2020-01-15
ชพ0032.203.5/9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ( .,)
1.00
เครื่อง 18,990.00 2020-01-15
ชพ0032.205/190 หอผู้ป่วยพิเศษหลังคลอด คลิปเด็กอ่อนทำด้วยท่อกลมขนาด 2.5 ซม ( .,)
16.00
ตัว 120,000.00 2020-01-20
ชพ0032.205/190 หอผู้ป่วยพิเศษหลังคลอด รถฉีดยา ขนาด 40*50*80 ซม ( .,)
1.00
ตัว 7,000.00 2020-01-20
ชพ0032.205/190 หอผู้ป่วยพิเศษหลังคลอด รถเข็นของ 3 ชั้น ขนาด 50*90*80 ซม ( .,)
1.00
ตัว 13,000.00 2020-01-20
ชพ0032.205/190 หอผู้ป่วยพิเศษหลังคลอด รถเข็นของ 2 ชั้น ขนาด 40*50*80 ซม ( .,)
1.00
ตัว 6,000.00 2020-01-20
ชพ0032.205/189 หอผู้ป่วยพิเศษหลังคลอด แผ่นสไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ขนาด 60*160 ซม ( .,)
1.00
แผ่น 6,500.00 2020-01-20
ชพ0032.205/189 หอผู้ป่วยพิเศษหลังคลอด รถฉุกเฉิน ขนาด 50*70*90 ซม ทำด้วยสแตนเลส ( .,)
1.00
คัน 27,000.00 2020-01-20
ชพ0032.205/189 หอผู้ป่วยพิเศษหลังคลอด รถฉุกเฉิน 3 ลิ้นชัก ขนาด 40*50*80 ซม ( .,)
1.00
คัน 12,650.00 2020-01-20
ชพ0032.205/189 หอผู้ป่วยพิเศษหลังคลอด โต๊ะคร่อมเตียง บุฟอมิก้าหุ้มขอบสแตนเลส ( .,)
15.00
ตัว 82,500.00 2020-01-20
ชพ0032.205/188 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย เครื่องกรองน้ำ ( .,)
1.00
เครื่อง 5,500.00 2020-01-17
ชพ.0032.205.1/42 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประตูอลูมิเนียมไฟฟ้า ขนาด 195*210 ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-02)
1.00
คู่ 68,000.00 2020-01-03
ชพ0032.203.1/384 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายไร้สาย ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-12)
1.00
ตัว 3,500.00 2020-02-06
ชพ0032.203.1/384 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-12)
1.00
ตัว 950.00 2020-02-06
ชพ0032.201.3/154 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ปั้มน้ำแบบจุ่มไฟฟ้าขนาด 2 นิ้ว ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-14)
1.00
เครื่อง 6,000.00 2020-01-08
ชพ0032.201.3/184 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เปลี่ยนแผงคอยส์สตรีม เครื่องอบผ้า งานซักฟอก ( .,)
1.00
เครื่อง 99,000.00 2020-01-10
ชพ0032.201.3/185 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เปลี่ยนแผงคอยส์สตรีม เครื่องอบผ้า งานซักฟอก ( .,)
1.00
เครื่อง 99,500.00 2020-01-10
ชพ0032.204.17/006 ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู รถเก็บน้ำหนักพร้อมลูกน้ำหนัก(ดัมเบล) ( .,)
1.00
ชุด 17,700.00 2020-01-21
ชพ0032.204.17/006 ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู มัสเซิสมาติดคเวท(ขนาด0.5-3กิโลกรัมอย่างละ 1 ชิ้น) ( .,)
2.00
ชุด 5,460.00 2020-01-21
ชพ0032.204.17/006 ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู กระจกเงามีแบบฐานติดล้อ ( .,)
1.00
ชุด 10,000.00 2020-01-21
ชพ0032.204.4/0017 ห้องผ่าตัด Helix ACP Plate 24mm 1 level ( .,)
1.00
EA 10,000.00 2020-01-21
ชพ0032.204.4/0017 ห้องผ่าตัด Helix ACP Screw 4.0*13 mm ( .,)
8.00
EA 28,000.00 2020-01-21
ชพ0032.204.4/0017 ห้องผ่าตัด Clolent Small 6*13*15 mm Lodotic ( .,)
2.00
EA 36,000.00 2020-01-21
ชพ0032.204.4/0017 ห้องผ่าตัด Helix ACP Plate 26mm 1 level ( .,)
1.00
EA 10,000.00 2020-01-21
ชพ0032.205.1/45/186 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตัวกรอง(Air Filter) เครื่องให้ออกซิเจนชนิดอัตราการไหลสูง ( .,)
1.00
ชุด 2,000.00 2020-01-28
ชพ0032.203/192 หอผู้ป่วยเครื่องช่วยหายใจ RCU ตัวกรอง(Air Filter) เครื่องให้ออกซิเจนชนิดอัตราการไหลสูง ( .,)
1.00
ชุด 2,000.00 2020-01-28
ชพ0032.205/147 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด ( .,)
2.00
เครื่อง 44,000.00 2020-01-24
ชพ0032.205.1/199 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Adson Forcep ไม่มีเคี้ยว ( .,)
10.00
อัน 3,850.00 2020-01-28
ชพ0032.205.1/199 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Adson Forcep มีเคี้ยว ( .,)
10.00
อัน 3,950.00 2020-01-28
ชพ0032.205.1/199 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรรไกรตัดไหม ขนาด 13 ซม. ( .,)
10.00
อัน 6,200.00 2020-01-28
ชพ0032.205.1/199 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Needle holder ขนาด 18 ซม. ( .,)
10.00
อัน 13,500.00 2020-01-28
ชพ0032.205.1/199 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรรไกรตัดชิ้นเนื้อ ขนาด 14.5 ซม. ( .,)
5.00
อัน 4,100.00 2020-01-28
ชพ0032.205.54/202 งานผู้ป่วยนอก ใบเลื่อยเครื่องตัดเฝือก ชนิด Titride Cast Saw Blade2-0.5นิ้ว(6.4CM) ( .,)
1.00
ใบ 3,745.00 2020-01-28
ชพ0032.205/53/1 ศูนย์โรคหัวใจ ชุดโต๊ะทำงานเข้ามุม ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-29)
1.00
ชุด 4,600.00 2020-01-28
ชพ0032.205/53/1 ศูนย์โรคหัวใจ ชุดทำงานเข้ามุม ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-29)
1.00
ชุด 3,800.00 2020-01-28
ชพ0032.205/53/1 ศูนย์โรคหัวใจ ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-29)
1.00
ใบ 5,900.00 2020-01-28
ชพ0032.205/53/1 ศูนย์โรคหัวใจ ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทึบ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-29)
1.00
ใบ 5,600.00 2020-01-28
ชพ0032.205/53/1 ศูนย์โรคหัวใจ เก้าอี้เหล็ก 3 แถวนั่ง ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-29)
6.00
แถว 19,900.00 2020-01-28
ชพ0032.205.1/48 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ติดตั้งประตู Digital door lock ( .,)
1.00
บาน 10,500.00 2020-01-28
ชพ0032.205/111 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ เครื่องปรับอากาศ ( .,)
8.00
ชุด 368,000.00 2020-01-28
ชพ0032.204.10/6 พยาธิวิทยากายวิภาค พัดลมระบายอากาศบนฝ้าเพดานแบบมีท่อส่ง ( .,)
1.00
ชุด 10,500.00 2020-01-28
ชพ0032.205.1/199 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Adson Forcep ไม่มีเคี้ยว ( .,)
10.00
อัน 3,850.00 2020-01-28
ชพ0032.205.1/199 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Adson Forcep มีเคี้ยว ( .,)
10.00
อัน 3,950.00 2020-01-28
ชพ0032.205.1/199 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรรไกรตัดไหม ขนาด 13 ซม. ( .,)
10.00
อัน 6,200.00 2020-01-28
ชพ0032.205.1/199 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Needle holder ขนาด 18 ซม. ( .,)
10.00
อัน 13,500.00 2020-01-28
ชพ0032.205.1/199 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรรไกรตัดชิ้นเนื้อ ขนาด 14.5 ซม. ( .,)
5.00
อัน 4,100.00 2020-01-28
ชพ0032.201.3/259 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ย้ายและเปลี่ยนตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักของอาคารสูติกรรม ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-02-03)
1.00
งาน 300.00 2020-02-03
ชพ0032.205.6/204 วิสัญญี Bellow เครื่องดมยาสลบรุ่น Advance CS2 ( .,)
1.00
ชิ้น 12,520.00 2020-02-03
ชพ0032.205/208 MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1 ชุดสาย Nasal cannula สำหรับเครื่องให้ออกซิเจน ชนิดอัตราไหลสูง NO.M ( .,)
2.00
เส้น 2,200.00 2020-01-31
ชพ0032.205/207 MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1 ชุดสาย Nasal cannula สำหรับเครื่องให้ออกซิเจน ชนิดอัตราไหลสูง NO.S ( .,)
2.00
เส้น 4,400.00 2020-01-31
ชพ0032.205/111 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ เครื่องปรับอากาศ ( E-Bidding.รายงานการกำหนดรายละเอียด,2020-02-28)
8.00
ชุด 368.00 2020-01-28
ชพ0032.201.3/269 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ซ่อมแซมท่อน้ำประปา ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-12)
1.00
งาน 31.00 2020-02-04
ชพ0032.203.1/3 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)ขนาด 48 ช่อง ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-05)
2.00
ตัว 36,000.00 2020-02-04
ชพ0032.201.3/270 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ราวกันตกที่ระเบียงบริเวณหลังชั้น 3 ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-02-05)
1.00
งาน 140,000.00 2020-02-04
ชพ0032.201.3/271 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ราวกันตกที่ระเบียงบริเวณหลังชั้น 4 ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-02-05)
1.00
งาน 140.00 2020-02-04
ชพ0032.201.3/272 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ กล้องวงจรปิด ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-28)
3.00
ตัว 3,600.00 2020-02-06
ชพ0032.201.3/273 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ สว่านไฟฟ้าแบบโรตารี่ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-12)
1.00
ชิ้น 180.00 2020-02-06
ชพ0032.201.3/274 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-12)
1.00
ตัว 0.00 2020-02-06
ชพ0032.203.1/54 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23.8 นิ้ว สำหรับดูฟิล์ม x ray + ขายึดจอ ( .,)
1.00
ตัว 7,900.00 2020-02-07
ชพ0032.205/379 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ตู้วางรองเท้า PVC 6 ชั้น 4 ประตู ( .,)
1.00
ใบ 3,800.00 2020-02-14
ชพ0032.205/379 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ชั้นวางแฟ้ม 40 ช่อง ( .,)
1.00
ใบ 4,000.00 2020-02-14
ชพ00320.205/281 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 เครื่อง Defibrillator ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-02-13)
1.00
เครื่อง 480,000.00 2020-02-11
ชพ0032.201.1/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป/หน่วยประชาสัมพันธ์ เครื่องขยายเสียง ( เฉพาะเจาะจง.,2020-02-13)
1.00
เครื่อง 17,800.00 2020-02-11
ชพ0032.205/377 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 ชุดอุปกรณ์ต่อสาย Artrialline Disposable trandneer ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-02)
2.00
ชุด 11,130.00 2020-02-26
ชพ0032.204.9/20 งานโภชนศาสตร์ เครื่องปั่น Panasonic รุ่น MX -V310 KSN ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-14)
2.00
เครื่อง 4,580.00 2020-02-14
ชพ0032.205/406 พิเศษศัลยกรรม เครื่องชั่งผ้าอ้อมสำเร็จรูป ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
2.00
เครื่อง 1,200.00 2020-02-19
ชพ0032.205.1/3 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เครื่องตรวจ ตา หู คอ จมูก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
ชุด 23,400.00 2020-02-19
ชพ0032.205.1/53/389 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
ชุด 85,000.00 2020-02-19
ชพ0032.205.1/53/389 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Ambu bag ขนาด 250 cc ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
ชุด 3,500.00 2020-02-19
ชพ0032.205.1/53/389 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Ambu bag ขนาด 500 cc ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
ชุด 3,500.00 2020-02-19
ชพ0032.205.1/53/389 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Mask กลม (No1,2) Mask รี (No1,2) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
ชุด 2,000.00 2020-02-19
ชพ0032.205.1/53/389 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Larygoscope สำหรับเด็ก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
ชุด 8,500.00 2020-02-19
ชพ0032.205.1/53/389 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Pulse Oximeter สำหรับเด็ก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
ชุด 36,900.00 2020-02-19
ชพ0032.205.1/53/389 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หูฟังสำหรับเด็ก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
อัน 2,900.00 2020-02-19
ชพ0032.205.1/53/389 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เครื่องดูดเสมหะ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
เครื่อง 21,000.00 2020-02-19
ชพ0032.205.1/53/389 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Auto + Cuff BP สำหรับเด็ก 3 ขนาด ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
ชุด 5,500.00 2020-02-19
ชพ0032.205.1/53/389 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Manual + Cuff BP สำหรับเด็ก 3 ขนาด ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
ชุด 3,900.00 2020-02-19
ชพ0032.205.1/53/389 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปรอทวัดไข้แบบอินฟาเรด ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
อัน 3,500.00 2020-02-19
ชพ0032.201.3/290 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด(อาคารหมอพร ชั้น 3) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-14)
1.00
เครื่อง 11,000.00 2020-02-14
ชพ0032.205/401 NICU เครื่องวัดแสงสีฟ้า ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
เครื่อง 10,000.00 2020-02-19
ชพ0032.210/199 ห้องผ่าตัด สายไฟชุดมอเตอร์ เจาะกะโหลกศีรษะ ชนิดทำงานด้วยไฟฟ้า(Primado Motor Cord) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
เส้น 74,800.00 2020-02-19
ชพ0032.205/407/1 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง กระบอกความชื้นแบบปรับค่าได้ (กระบอกทีพีช) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
ขวด 4,300.00 2020-02-19
ชพ0032.205/407 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ทีวีชาร์ป LED ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-19)
1.00
เครื่อง 6,490.00 2020-02-19
ชพ032.204.16/014 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กั้นผนังอลูมิเนียมมอบกระจกใส(ท่อนบนเป็นกระจกท่อนล่างเป็นลูกฟูกอลูมิเนียม) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-28)
1.00
ห้อง 36,000.00 2020-02-26
ชพ0032.202.3/21 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-02)
100.00
ผืน 20,000.00 2020-02-26
ชพ0032.201.3/292 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เปลี่ยนกรองอากาศ(AIR FIL TER) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-28)
1.00
ลูก 11,500.00 2020-02-26
ชพ0032.201.3/292 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เปลี่ยนกรองน้ำมันดีเซล(FUEL FIL TER) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-28)
2.00
ลูก 4,800.00 2020-02-26
ชพ0032.201.3/292 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง(OIL FIL TER) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-28)
2.00
ลูก 5,200.00 2020-02-26
ชพ0032.201.3/292 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เปลี่ยนกรองบายพาส(BYPASS FIL TER) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-28)
1.00
ลูก 3,300.00 2020-02-26
ชพ0032.201.3/292 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เปลี่ยนกรองน้ำยาหล่อเย็น(COO:ANT FIL TER) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-28)
1.00
ลูก 2,700.00 2020-02-26
ชพ0032.201.3/292 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง(LUBRTCATING OIL) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-28)
1.00
ชุด 16,500.00 2020-02-26
ชพ0032.201.3/292 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ(WATER COOLANT) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-28)
1.00
ชุด 3,900.00 2020-02-26
ชพ0032.201.3/292 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ค่าบริการ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-28)
1.00
งาน 7,500.00 2020-02-26
ชพ0032.201.3/293 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตราอักษร CUMMINS รุ่น KTA(เครื่องที่ 2) น้ำยาปรับสภาพน้ำยาหล่อเย็น ( .,)
1.00
ใบ 160,000.00 2020-02-26
ชพ0032.201.3/293 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ค่าบริการรื้อถอนและติดตั้งใหม่ ( .,)
1.00
งาน 15,000.00 2020-02-26
ชพ0032.205.15/19/63/412 ไตเทียม แฟ้ม 3 ห่วง สันหนา 1 นิ้วครึ่ง ( .,)
120.00
แฟ้ม 12,600.00 2020-02-26
ชพ0032.205.15/19/63/412 ไตเทียม รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเปลี่ยนภายในหน่วยไตเทียม ( .,)
24.00
คู่ 1,800.00 2020-02-26
ชพ0032.205.15/17/63/383 ไตเทียม ระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-02-24)
1.00
ชุด 1,290,000.00 2020-02-21
ชพ0032.205/414 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ สติ๊กเกอร์ฝ้า ขนาด 92*92 ซม. พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-24)
3.00
ชุด 1,140.00 2020-02-21
ชพ0032.205/414 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ สติ๊กเกอร์ฝ้า ขนาด 47*74 ซม. พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-24)
3.00
ชุด 750.00 2020-02-21
ชพ0032.205/414 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ สติ๊กเกอร์ฝ้า ขนาด 31*65 ซม. พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-24)
24.00
ชุด 2,160.00 2020-02-21
ชพ0032.205/414 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ สติ๊กเกอร์ฝ้า ขนาด 50*91 ซม. พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-24)
1.00
ชุด 200.00 2020-02-21
ชพ0032.205/414 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ สติ๊กเกอร์ฝ้า ขนาด 25*110 ซม. พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-24)
4.00
ชุด 480.00 2020-02-21
ชพ0032.205/414 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ สติ๊กเกอร์ฝ้า ขนาด 63*99 ซม. พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-24)
2.00
ชุด 560.00 2020-02-21
ชพ0032.201.3/294 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ย้ายอ่างล้างมือชั้น 2 อาคาร 156 ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-24)
1.00
งาน 2,500.00 2020-02-24
ชพ0032.201.3/295 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ย้ายอ่างล้างมือพร้อมเดินระบบประปาและอุปกรณ์ใหม่ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-24)
4.00
งาน 20,000.00 2020-02-24
ชพ0032.201.3/296 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ งานรื้อถอนบริเวณพื้นที่ปัสสาวะพร้อมกั้นบริเวณ ZONE สุขาชายด้วยวัสดุลูกฟูกอลูมิเนียมแผ่นเรียบพร้อมประตูเลื่อนรางบน ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-02-24)
4.00
งาน 107,000.00 2020-02-24
ชพ0032.201.3/297 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ งานรื้อถอน+ขยายประตูพร้อมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-24)
4.00
งาน 10,000.00 2020-02-24
ชพ0032.201.3/297 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ งานทำประตูครึ่งกระจกครึ่งลูกฟูกอลูมิเนียม+ช่องแสงพร้อมติดตั้ง ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-24)
4.00
งาน 60,000.00 2020-02-24
ชพ0032.201.3/297 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ งานทำ Lamp พร้อมกันลื่น ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-24)
4.00
งาน 10,000.00 2020-02-24
ชพ0032.201.3/406 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ งานทำชั้นกระจกวางยา ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-03)
5.00
งาน 9,000.00 2020-02-27
ชพ0032.201.3/407 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ งานทำเคาน์เตอร์หินอ่อน ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-28)
1.00
งาน 13,000.00 2020-02-27
ชพ0032.201.3/298 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ งานทำตู้โชว์ วางพระเครื่อง ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-28)
2.00
งาน 13,000.00 2020-02-27
ชพ0032.201.3/402 หอผู้ป่วยหลังคลอด พัดลม(พัดลมตัวเก่าเสียงดังและมีกลิ่นไหม้) ( .,)
2.00
ตัว 3,900.00 2020-02-27
ชพ0032.201.3/401 หอผู้ป่วยหลังคลอด พัดลม (พัดลมตัวเก่าไม่หมุด เปิดมีกลิ่นไหม้) ( .,)
3.00
ตัว 5,850.00 2020-02-27
ชพ0032.201.3/400 หอผู้ป่วยหลังคลอด พัดลม (พัดลมตัวเก่ามีเสียงดังและมีกลิ่นไหม้) ( .,)
3.00
ตัว 5,850.00 2020-02-27
ชพ0032.201.3/408 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ กล้อง Hikvision 2 MP เลนส์ 3.6MM(หน้าลิฟต์อาคารผ่าตัดชั้น 4 และ 5) ( .,0000-00-00)
2.00
ตัว 7,800.00 2020-02-27
ชพ0032.201.3/408 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ค่าดำเนินงาน ( .,0000-00-00)
1.00
งาน 7,800.00 2020-02-27
ชพ0032.205.14/92 งาน IC ถุงสวมขา(leg cover) ( .,0000-00-00)
100.00
คู่ 4,000.00 2020-02-27
ชพ0032.205/64/422 ศูนย์โรคหัวใจ Monitor LED 21.5" Philips ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-10)
1.00
เครื่อง 28,000.00 2020-03-09
ชพ0032.205/64/422 ศูนย์โรคหัวใจ UPS Syndome 800 VA 320 Watts ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-10)
1.00
เครื่อง 2,490.00 2020-03-09
ชพ0032.205/65/421 ศูนย์โรคหัวใจ Printer HP M404DM ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-10)
1.00
เครื่อง 14,500.00 2020-03-09
ชพ0032.203.1/62/410 ศูนย์โรคหัวใจ กั้นผนังอลูมิเนียมขอบเงินขนาด 290ซม.*646ซม.พร้อมบานประตูบานเลื่อน(บานทอนล่างเป็นกระจกฝ้า 5มิลท่อนล่างเป็นลูกฟูกอลูมิเนียม ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-10)
1.00
ชุด 36,000.00 2020-03-09
ชพ0032.205/66/420 ศูนย์โรคหัวใจ เครื่องคอมพิวเตอร์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-10)
1.00
เครื่อง 9,900.00 2020-03-09
ชพ0032.201.3/445 พิเศษสงฆ์ เครื่อง UPS รุ่นใหม่ขนาด 1000VA/410W ( .,)
1.00
ชุด 4,900.00 2020-03-06
ชพ0032.201.3/448 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ U1 880 D Cuff BP Adult ท่อคู่ยางใน ( .,)
30.00
ชิ้น 13,500.00 2020-03-06
ชพ0032.201.3/448 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ลูกบีบ ( .,)
30.00
ชิ้น 5,400.00 2020-03-06
ชพ0032.201.3/451 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ Battery Unit TE - 331 ( .,)
10.00
ชุด 14,980.00 2020-03-09
ชพ0032.201.3/454 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม 4 ตัว(ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุใหม่) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-23)
4.00
ตัว 22,660.00 2020-03-06
ชพ0032.205/206 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ กั้นผนังอลูมิเนียมขอบเงินขนาด 235ซม.*290ซม.พร้อมบานประตูสวิงท่อนล่างเป็นลูกฟูกอลูมิเนียม ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-10)
1.00
ชุด 20,000.00 2020-03-09
ชพ0032.205/206 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ กั้นผนังอลูมิเนียมขอบเงินขนาด 120ซม.*5880ซม. ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-10)
1.00
ชุด 11,000.00 2020-03-09
ชพ0032.201.4/14 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Printer Brather DCP-1510 ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-09)
1.00
เครื่อง 3,900.00 2020-03-09
ชพ0032.205/67/478 ศูนย์โรคหัวใจ ป้ายหน้าวอร์ด 1 หน้าพร้อมติดตั้ง 150*30ซม. ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-09)
1.00
ป้าย 3,500.00 2020-03-09
ชพ0032.205/67/478 ศูนย์โรคหัวใจ ป้ายหน้าวอร์ด 1 หน้าพร้อมติดตั้ง 66*15ซม. ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-09)
2.00
ป้าย 1,000.00 2020-03-09
ชพ0032.204.16/39 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ Copan Swab ( .,)
100.00
Test 4,000.00 2020-03-06
ชพ0032.203.1/82 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-09)
4.00
ตัว 11,960.00 2020-03-09
ชพ0032.201.3/026 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ซ่อมแซมกำแพงรั้วและป้ายเหล็กด้านหน้าโรงพยาบาล ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-12)
1.00
งาน 25,800.00 2020-03-10
ชพ0032.201.1/124 กลุ่มงานบริหารทั่วไป/หน่วยประชาสัมพันธ์ ชุดลำโพงพร้อมไมโครโฟน ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-10)
1.00
ชุด 2,750.00 2020-03-10
ชพ0032.201.1/124 กลุ่มงานบริหารทั่วไป/หน่วยประชาสัมพันธ์ สายไฟปลั๊ก 3 ตา ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-10)
1.00
ชุด 280.00 2020-03-10
ชพ0032.205.14/118 งาน IC ปรับปรงห้องพักผู้ตรวจการพยาบาลเป็นห้องตรวจแยกโรคความดันลบ(Negative Pressure Room) ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-03-13)
1.00
งาน 1,048,364.60 2020-03-13
ชพ0032.205/573 Stroke Unit เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
3.00
ชุด 9,900.00 2020-03-23
ชพ0032.205/573 Stroke Unit เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
2.00
ชุด 8,600.00 2020-03-23
ชพ0032.205/573 Stroke Unit โต๊ะพับ 4 ฟุต ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
ตัว 1,600.00 2020-03-23
ชพ0032.205/573 Stroke Unit โต๊ะพับ 5 ฟุต ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
2.00
ตัว 4,000.00 2020-03-23
ชพ0032.205/573 Stroke Unit ม้านั่งสนาม ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
ตัว 2,400.00 2020-03-23
ชพ0032.205/573 Stroke Unit โต๊ะเหล็กตาข่ายกลม ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
2.00
ตัว 2,800.00 2020-03-23
ชพ0032.205/572 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ตู้เย็น ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
ตู้ 5,990.00 2020-03-23
ชพ0032.205/574 Stroke Unit ถังขยะทั่วไป ขนาด 10 ลิตร ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
4.00
ใบ 880.00 2020-03-23
ชพ0032.205/574 Stroke Unit ถังขยะทั่วไป ขนาด 18 ลิตร ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
4.00
ใบ 1,400.00 2020-03-23
ชพ0032.205/574 Stroke Unit ถังขยะติดเชื้อขนาด 18 ลิตร ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
ใบ 350.00 2020-03-23
ชพ0032.205/574 Stroke Unit ถังขยะติดเชื้อขนาด 10 ลิตร ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
ใบ 220.00 2020-03-23
ชพ0032.205/574 Stroke Unit ถังขยะทั่วไปขนาด 35 ลิตร ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
3.00
ใบ 1,650.00 2020-03-23
ชพ0032.205/574 Stroke Unit รองเท้าบูท ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
3.00
คู่ 480.00 2020-03-23
ชพ0032.205/574 Stroke Unit ไม้รีดน้ำ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
อัน 420.00 2020-03-23
ชพ0032.205/574 Stroke Unit ไม้ดันฝุ่น ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
อัน 450.00 2020-03-23
ชพ0032.205/574 Stroke Unit พรมดักฝุ่นก่อนเข้าอาคาร ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
2.00
ผืน 300.00 2020-03-23
ชพ0032.205/574 Stroke Unit สายยางฉีดล้าง ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
15.00
เมตร 270.00 2020-03-23
ชพ0032.205/574 Stroke Unit บันไดปีน 7 ขั้น ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
ตัว 1,480.00 2020-03-23
ชพ0032.201.3/33 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ ขนาด 30000 บีทียู รุ่น 388 ( .,)
6.00
ชุด 276,000.00 2020-03-19
ชพ0032.201.3/33 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เครื่องปรับอากาศมิตรซู ขนาด 12000 บีทียู แบบติดผนัง ( .,)
4.00
ชุด 88,000.00 2020-03-19
ชพ0032.201.3/33 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ ขนาด 24000 บีทียูรุ่น 38 ( .,)
2.00
ชุด 85,000.00 2020-03-19
ชพ0032.201.3/33 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ตู้เมนไฟและสายไฟควบคุมเครื่องปรับอากาศ ( .,)
1.00
ชุด 15,000.00 2020-03-19
ชพ0032.201.9/039 พิเศษสงฆ์ ขอติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมชุดอุปกรณ์ ( .,)
1.00
ชุด 33,290.00 2020-03-23
ชพ0032.201.3/040 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 ขอติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมชุดอุปกรณ์ ( .,)
1.00
ชุด 33,290.00 2020-03-23
ชพ0032.205.7/581 ฝ่ายการพยาบาล เก้าอี้สำนักงานผุผนัง ขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม รุ่น CR2/MS ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
ตัว 2,500.00 2020-03-23
ชพ0032.203.1/92 งานเวชระเบียน Barcode Scanner 2D youjie (HF600) By Honeywell ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
3.00
เครื่อง 14,670.00 2020-03-23
ชพ0032.205/513/1 พิเศษสงฆ์ เครื่องวัดความดันโลหิตเด็ก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
เครื่อง 5,500.00 2020-03-23
ชพ0032.205/513/1 พิเศษสงฆ์ ตู้บานเลื่อนผสม 4ฟุต รุ่น LKAS-402 ยี่ห้อ Better ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
ตู้ 6,400.00 2020-03-23
ชพ0032.205/513/1 พิเศษสงฆ์ ตู้บานเลื่อนกระจก 4ฟุต รุ่น LKAS-403ยี่ห้อ Better ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
ตู้ 6,000.00 2020-03-23
ชพ0032.205/513/1 พิเศษสงฆ์ โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
2.00
ตัว 12,800.00 2020-03-23
ชพ0032.205/513/1 พิเศษสงฆ์ ที่นอนลมแบบรังผึ้ง ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
ชุด 7,000.00 2020-03-23
ชพ0032.205/513/1 พิเศษสงฆ์ ชุดส่องตรวจหลอดลมของเด็ก ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
ชุด 22,577.00 2020-03-23
ชพ0032.205/513/1 พิเศษสงฆ์ ที่นอนฟองน้ำเกรด A (ตอนเดียว 10ซม.สีกรม) หุ้มหนังเทียม ขนาด 90*200ซม. ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
10.00
หลัง 36,000.00 2020-03-23
ชพ0032.205/533/3 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 ถุงบีบเลือดและสารละลายขนาด 1000 ml ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-20)
1.00
ชุด 6,000.00 2020-03-18
ชพ0032.203.1/74 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ค่าคอนฟิกเครื่อง Conference และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-13)
1.00
งาน 18,190.00 2020-03-13
ชพ0032.203.1/77 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ เครื่องสำรองไฟฟ้า 1000 va ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-13)
1.00
เครื่อง 3,990.00 2020-03-13
ชพ0032.201.3/023 พิเศษศัลยกรรม TV จอแบน โซนี่ ชำรุด จอไม่มีภาพ ชุด LED ชำรุด ( .,)
1.00
ชุด 1,680.00 2020-03-18
ชพ0032.205.15/23/63/585 ไตเทียม เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลพร้อมเครื่องสำรองไฟ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
ชุด 19,390.00 2020-03-23
ชพ0032.205.15/23/63/585 ไตเทียม HP LaserJet M404dn ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
เครื่อง 14,900.00 2020-03-23
ชพ0032.203.1/79/584 ศูนย์โรคหัวใจ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
เครื่อง 16,900.00 2020-03-23
ชพ0032.203.1/79/584 ศูนย์โรคหัวใจ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800VA 480Watts. ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
เครื่อง 2,490.00 2020-03-23
ชพ0032.203.1/79/584 ศูนย์โรคหัวใจ HP Laser Jet Pro M404dn ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
เครื่อง 14,900.00 2020-03-23
ชพ0032.205.81/586 งานผู้ป่วยนอก จัดทำสติ๊กเกอร์สี(สัญลักษณ์ผ่านคัดกรองผู้ป่วยแยกจากโรค COVID-19) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
1.00
ชุด 9,416.00 2020-03-23
ชพ0032.204.16/48 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กล่องโฟมขนาด 26*37*24(กว้าง*ยาว*สูง/ซม.) ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-24)
30.00
กล่อง 0.00 2020-03-23
ชพ0032.205.14/123/1 งาน IC กล้องวงจรปิด ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-25)
1.00
ชุด 18,511.00 2020-03-25
ชพ0032.201.1/147 กลุ่มงานบริหารทั่วไป/หน่วยประชาสัมพันธ์ แผงกั้นเหล็กจราจร ขาว-แดง มีล้อขนาด1.5เมตร ( .,)
3.00
อัน 8,100.00 2020-03-26
ชพ0032.201.1/147 กลุ่มงานบริหารทั่วไป/หน่วยประชาสัมพันธ์ เทปกั้นเขตพื้นที่เหลือง-ดำ ( .,)
3.00
ม้วน 1,170.00 2020-03-26
ชพ0032.205/591 หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติชั้น 5 ชาร์ทอลูมิเนียม แบบชุบอโนไดท์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-25)
15.00
ชาร์ท 8,250.00 2020-03-25
ชพ0032.201/2 สำนักงานเลขา เครื่องคอมพิวเตอร์ ( เฉพาะเจาะจง.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-17)
1.00
ชุด 20,500.00 2020-03-24
ชพ0032.201.3/073 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ SENSOR WATER TEMP 025W39721-001ตัววัดอุณหภูมิของเครื่องทำน้ำเย็น ( .,)
4.00
เครื่อง 13,132.00 2020-03-31
ชพ0032.201.3/073 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ MOTORPROTECTIOON MP02 024w31517-004ชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้า ( .,)
1.00
เครื่อง 17,500.00 2020-03-31
ชพ0032.201.3/073 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ MAGNETIC ABB A12-30-10 แมกเนติดกส์ เอบีบี12-30-10 ( .,)
2.00
เครื่อง 2,100.00 2020-03-31
ชพ0032.201.3/073 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ AUXILARY ABB CA5-10คอนแทคเตอร์ตัวช่วย ( .,)
2.00
เครื่อง 1,190.00 2020-03-31
ชพ0032.201.3/073 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ Overhaul Motor Fan ( .,)
1.00
เครื่อง 18,000.00 2020-03-31
ชพ0032.205/83 งานผู้ป่วยนอก คอมเพรสเซอร์ขนาด 32000 บีทียู พร้อมระบบน้ำยา R-22 และไล่ระบบ ( .,)
1.00
ชุด 18,500.00 2020-03-31
ชพ0032.205/83 งานผู้ป่วยนอก มอเตอร์พัดลมพร้อมใบพัดลม 22 นิ้ว ( .,)
1.00
ชุด 8,500.00 2020-03-31
ชพ0032.205/570 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 เครื่องคอบคุมปริมาตรการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ(Infusion pump) ( .,)
1.00
เครื่อง 55,000.00 2020-03-26
ชพ0032.204.16/49 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตู้ปลอดเชื้อแบบ Class II ( E-Bidding.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-03-26)
1.00
เครื่อง 290,000.00 2020-03-26
ชพ0032.204.2/ผ่าตัด ห้องผ่าตัด อุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจ ( .,)
200.00
ชุด 30,000.00 2020-03-27
ชพ0032.205/596 หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก โทรศัพท์เคลื่อนที่ ( .,)
1.00
เครื่อง 2,190.00 2020-03-31
ชพ0032.204.19/141 กลุ่มงานเภสัชกรรม ติดระบบกล้องวงจรปิด ( .,)
1.00
ชุด 5,500.00 2020-03-30


Warning: mysql_close(): 2 is not a valid MySQL-Link resource in C:\AppServ\www\cph_stock\all_stock_outplan_ok.php on line 483
ลำดับ รายการ หน่วยงาน จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม วันอนุมัติ


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\cph_stock\all_stock_outplan_ok.php on line 510

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\AppServ\www\cph_stock\all_stock_outplan_ok.php on line 541
ลำดับ รายการ หน่วยงาน จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม กง.ยุทธ์ฯรับเรื่อง