Choose Skin

รายการครุภัณฑ์-ในแผน >> รายการส่งหนังสือขออนุมัติ

ลำดับ รายการ หน่วยงาน จำนวน ราคาตามแผน ราคาซื้อจริง วันอนุมัติ
1 เก้าอี้สำนักงาน(มีที่พักแขน)
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-02)
FCT ตากแดด
5.00
3,500.00 3,500.00
2019-11-29
2 โต๊ะทำงาน
( .,)
FCT ตากแดด
1.00
5,000.00 5,000.00
2019-11-29
3 Drop Tone เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก
( .,)
FCT ตากแดด
1.00
20,000.00 20,000.00
2019-11-29
4 ตู้เย็นวัคซีน
( 11.รับมอบพัสดุจากผู้รับจ้าง,2019-12-13)
FCT ตากแดด
1.00
8,000.00 8,000.00
2019-11-29
5 ตู้ไฟวัดสายตา
( .,)
FCT ตากแดด
1.00
8,000.00 8,000.00
2019-11-29
6 รถตั้งเครื่อง Suction
( .,)
FCT ตากแดด
1.00
7,000.00 7,000.00
2019-11-29
7 ชุดตรวจหู/ตา
( .,)
FCT ตากแดด
1.00
9,500.00 9,500.00
2019-11-29
8 ชุด Larynx
( .,)
FCT ตากแดด
1.00
8,500.00 8,500.00
2019-11-29
9 ชุดตรวจวัดสายตา(เคลื่อนที่)
( .,)
เทศบาล
1.00
1,800.00 1,800.00
2019-11-29
10 เครื่องวัดความดันตั้งพื้นแบบสอดแขน
( .,)
FCT นาทุ่ง
1.00
55,000.00 55,000.00
2019-11-29
11 เครื่องวัดความดันตั้งโต๊ะ
( .,)
FCT นาทุ่ง
3.00
7,500.00 7,500.00
2019-11-29
28 เครื่องควบคุมปริมาตรการให้สารน้ำ สารอาหาร(Syring Pump)
( .,)
MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
2.00
130,000.00 110,000.00
2020-01-27
30 สายวัดออกซิเจนสำหรับเด็ก Oxygen sensor แบบ slide one
( .,)
MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
1.00
6,000.00 21,420.00
2020-01-27
31 สายวัดออกซิเจนสำหรับผู้ใหญ่ Oxygen sensor แบบ slide one
( .,)
MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
1.00
24,680.00 24,680.00
2020-01-27
32 ชุดโฟลล์มิเตอร์
( .,)
MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
2.00
6,600.00 6,600.00
2020-02-26
33 ชุดตัวกรองของเครื่องช่วยหายใจ (Bueteriad fifter)
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-03)
MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
2.00
29,200.00 29,200.00
2020-02-26
35 เบาะที่นอนผู้ป่วย
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-03)
MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
3.00
45,000.00 14,400.00
2020-02-26
36 ชุดสาย Nosal Commula สำหรับเครื่องให้ออกซิเจนชนิดอัตราการไหลสูง No.S
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-03)
MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
2.00
4,400.00 4,400.00
2020-01-27
37 ชุดสาย Nosal Commula สำหรับเครื่องให้ออกซิเจนชนิดอัตราการไหลสูง No.L
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-03)
MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
2.00
2,400.00 2,200.00
2020-01-27
38 ที่นอนลม
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-03)
MICU หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
2.00
16,000.00 7,400.00
2020-02-26
43 Photo (LED)
( .,)
NICU
2.00
58,000.00 58,000.00
2020-01-27
44 NIBP
( 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-01-30)
NICU
2.00
192,000.00 192,000.00
2020-01-27
48 เตียงพับได้
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-30)
NICU
4.00
12,000.00 12,000.00
2020-01-27
79 เตียงนอนผู้ป่วยระบบไฟฟ้า+ฟองน้ำ+ตู้ข้างเตียง+โต๊ะข้างเตียง
( 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,0000-00-00)
Stroke Unit
4.00
240,000.00 220,000.00
2020-01-15
80 รถเข็นสิ่งของต่างๆ จากคลังพัสดุ
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-15)
Stroke Unit
1.00
9,000.00 17,900.00
2020-01-15
81 รถเข็นถาดข้าวผู้ป่วย,สิ่งของต่างๆ สำหรับเข็นถังน้ำทำความสะอาดเตียง
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-15)
Stroke Unit
2.00
18,000.00 8,900.00
2020-01-15
82 ตู้เย็นแช่ยา
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-15)
Stroke Unit
1.00
15,000.00 7,990.00
2020-01-15
86 Chart สำหรับผู้ป่วย 12 Chart
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-15)
Stroke Unit
12.00
12,000.00 3,600.00
2020-01-15
88 หม้อต้มน้ำร้อนสำหรับผู้ป่วย
( .,)
Stroke Unit
1.00
12,000.00 11,990.00
2020-02-26
91 Monitor V/S
( 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-03-03)
Stroke Unit
4.00
480,000.00 480,000.00
2020-02-26
93 ชั้นวางของห้องับเงินผู้ป่วยใน
( 9.จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,2019-11-27)
กลุ่มงานการเงิน
1.00
3,500.00 3,200.00
2019-11-25
94 เครื่องสูบน้ำเสีย แบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด 2.95 กิโลวัตต์
( 8.พิจารณาผลและลงนามอนุมัติ,2019-12-06)
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
3.00
243,000.00 224,335.00
2019-11-29
95 เครื่องดูดฝุ่น
( 10.ติดต่อประสานงานกับผู้เสนอราคา,0000-00-00)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพาหนะ
1.00
13,000.00 13,000.00
2019-11-29
96 ปั๊มอัดฉีดล้างรถแรงดันสูง
( 10.ติดต่อประสานงานกับผู้เสนอราคา,0000-00-00)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพาหนะ
1.00
11,000.00 11,000.00
2019-11-29
97 พาร์ทิชั่น ฉากกั้นห้องขนาด 120*150 ซม.
( 10.ติดต่อประสานงานกับผู้เสนอราคา,0000-00-00)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานรักษาศพ
3.00
15,000.00 15,000.00
2019-11-29
98 ชุดรับแขก(โซฟา)
( 10.ติดต่อประสานงานกับผู้เสนอราคา,2019-12-16)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานรักษาศพ
1.00
10,000.00 10,000.00
2019-11-29
99 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
( .,0000-00-00)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป/จัดการของเสีย
1.00
15,000.00 15,000.00
2019-11-29
100 ถังขยะติดเชื้อสูงมีล้อฝาเรียบ 240 ลิตร
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-22)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป/จัดการของเสีย
10.00
40,000.00 40,000.00
2019-11-29
101 ถังขยะทั่วไปสูงมีล้อฝาเรียบ 240 ลิตร
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-22)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป/จัดการของเสีย
10.00
40,000.00 40,000.00
2019-11-29
104 เก้าอี้
( .,)
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
15.00
25,500.00 18,000.00
2020-02-26
105 ตู้เก็บเอกสาร ขนาดเก็บได้ 20 แฟ้ม
( .,)
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
2.00
7,300.00 6,300.00
2020-02-26
109 โต๊ะเสริมข้าง 3 ลิ้นชัก
( 11.รับมอบพัสดุจากผู้รับจ้าง,0000-00-00)
กลุ่มงานพัสดุ
10.00
25,000.00 25,000.00
2019-11-29
110 ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถใหม่ 3 ตัว
( 11.รับมอบพัสดุจากผู้รับจ้าง,2019-12-06)
กลุ่มงานพัสดุ
1.00
25,470.00 25,470.00
2019-11-29
111 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-03)
กายภาพบำบัด
4.00
8,000.00 8,000.00
2020-02-26
112 Piuse Oximeter เครื่องวัดระดับอ๊อกซิเจนในเลือด
( 9.จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,2019-11-27)
กายภาพบำบัด
1.00
20,000.00 20,000.00
2019-11-29
113 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ
( 9.จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,2019-11-27)
กายภาพบำบัด
1.00
3,500.00 3,500.00
2019-11-29
114 เก้าอี้กลมมีล้อหมุน + พนักพิง
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-03)
กายภาพบำบัด
5.00
5,000.00 5,000.00
2020-02-26
116 Piuse Oximeter เครื่องวัดระดับอ๊อกซิเจนในเลือด
( 9.จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,2019-11-27)
กายภาพบำบัด
1.00
20,000.00 20,000.00
2019-11-29
117 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ
( 9.จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,2019-11-27)
กายภาพบำบัด
1.00
3,500.00 3,500.00
2019-11-29
120 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-03)
กายภาพบำบัด
1.00
4,000.00 4,000.00
2020-02-26
121 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู
( .,)
คลังยาใหญ่
3.00
126,900.00 108,000.00
2020-01-27
150 รถเข็นส่งอาหารติดมอเตอร์
( 3.ทำบันทึกขออนุมัติสเปคและราคากลาง,2019-12-13)
งานโภชนศาสตร์
2.00
200,000.00 200,000.00
2019-11-29
151 กล้องบันทึกวีดีโอ
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-30)
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
1.00
55,000.00 54,900.00
2020-01-27
152 เครื่องฉายทึบแสง
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-30)
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
3.00
270,000.00 53,700.00
2020-01-27
161 ติดตั้งเครื่อง Monitor Vital Signs
( .,)
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1.00
28,000.00 28,000.00
2020-01-27
163 Bipap
( .,)
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1.00
8,000.00 6,000.00
2020-02-26
164 ตะแกรงล้างแผล
( .,)
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1.00
8,500.00 8,500.00
2020-01-27
169 Proctoscope 27*50 mm
( .,)
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1.00
3,700.00 3,700.00
2020-01-27
170 Proctoscope 21*50 mm
( .,)
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2.00
7,400.00 7,400.00
2020-01-27
175 เครื่องเป่าแห้งสายยางอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร
( .,)
จ่ายกลาง-ซักฟอก
1.00
160,000.00 160,000.00
2020-01-27
176 อุปกรณ์จัด Set Cutdown
( .,)
จ่ายกลาง-ซักฟอก
5.00
125,000.00 125,000.00
2020-01-27
177 เครื่องซีลของอัติโนมัติ
( .,)
จ่ายกลาง-ซักฟอก
1.00
170,000.00 170,000.00
2020-01-27
178 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สเอทิลีนออกไซด์แบบถาวร
( .,)
จ่ายกลาง-ซักฟอก
1.00
275,000.00 275,000.00
2020-01-27
179 Ambubag
( .,)
จ่ายกลาง-ซักฟอก
100.00
400,000.00 400,000.00
2020-01-27
180 Reservior Bag
( .,)
จ่ายกลาง-ซักฟอก
100.00
100,000.00 100,000.00
2020-01-27
183 ปั้มลมสามหัว
( .,)
จ่ายกลาง-ซักฟอก
1.00
80,000.00 29,800.00
2020-01-27
184 เครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์
( .,)
จ่ายกลาง-ซักฟอก
1.00
430,000.00 430,000.00
2020-01-27
185 เครื่องไตเทียม
( 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-02-03)
ไตเทียม
1.00
500,000.00 500,000.00
2020-02-26
186 เครื่องผลิต R/O Portable
( 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-02-03)
ไตเทียม
1.00
500,000.00 500,000.00
2020-02-26
188 เก้าอี้มีพนักพิง ล้อเลื่อน
( .,)
ไตเทียม
6.00
18,000.00 16,800.00
2020-01-27
190 เครื่องฉายแสง พร้อมที่วัดความเข้มแสง
( .,2020-03-03)
ทันตกรรม
5.00
125,000.00 125,000.00
2020-02-26
191 เครื่องขูดหินปูน แบบ Electro Magnetic
( .,)
ทันตกรรม
3.00
75,000.00 75,000.00
2020-01-27
192 เครื่องแสดงการสบฟันชนิดปรับได้บางส่วน
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-11)
ทันตกรรม
1.00
48,000.00 48,000.00
2019-11-29
193 ชุดวัดความสัมพันธ์ของใบหน้า
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,0000-00-00)
ทันตกรรม
1.00
17,000.00 17,000.00
2019-11-29
194 เครื่องถอดครอบฟัน
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-11)
ทันตกรรม
3.00
26,430.00 26,430.00
2019-11-29
195 เครื่องตัดปูนปลาสเตอร์
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-11)
ทันตกรรม
1.00
62,000.00 62,000.00
2019-11-29
196 เครื่องเขย่าปูนปลาสเตรอ์
( .,)
ทันตกรรม
1.00
19,000.00 19,000.00
2019-11-29
197 เครื่องวัดความขนานของฟัน
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-11)
ทันตกรรม
1.00
30,000.00 30,000.00
2019-11-29
198 โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุตพร้อมกระจก
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-11)
ทันตกรรม
3.00
12,600.00 12,600.00
2019-11-29
199 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-11)
ทันตกรรม
3.00
4,050.00 4,050.00
2019-11-29
200 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
( .,)
ทันตกรรม
4.00
14,800.00 14,800.00
2019-11-29
201 ตู้เก็บเครื่องมือบานเลื่อนกระจก
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-11)
ทันตกรรม
2.00
11,600.00 11,600.00
2019-11-29
202 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-11)
ทันตกรรม
5.00
9,500.00 9,500.00
2019-11-29
203 เครื่องมอเตอร์สำหรับงานศัลยกรรมช่องฟัน
( .,)
ทันตกรรม
1.00
90,000.00 90,000.00
2020-01-27
204 เครื่องมอเตอร์สำหรับงานรักษาคลองรากฟัน
( .,)
ทันตกรรม
1.00
50,000.00 50,000.00
2020-01-27
207 ด้ามกรอฟัน dental handpiece airotor(ด้ามกรอเร็ว)
( 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-02-28)
ทันตกรรม
15.00
375,000.00 370,000.00
2020-02-26
208 ด้ามกรอฟัน dental handpiece airotor(ด้ามกรอช้า)
( 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-02-28)
ทันตกรรม
10.00
200,000.00 198,400.00
2020-02-26
210 ออโต้ปิเปด พร้อมทิป
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-02)
พยาธิวิทยากายวิภาค
1.00
6,200.00 6,045.00
2020-02-26
211 ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดประมาณ 6 คิว
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-03)
พยาธิวิทยากายวิภาค
1.00
5,900.00 5,990.00
2020-02-26
213 Pulse Oxemeter
( .,)
พิเศษศัลยกรรม
1.00
20,000.00 20,000.00
2020-01-27
214 เครื่องวัดความดันชนิดตั้งโต๊ะแบบ Digital
( .,)
พิเศษศัลยกรรม
3.00
9,000.00 9,000.00
2020-01-27
215 BP เด็ก Digital แบบสายเดียว
( .,)
พิเศษศัลยกรรม
1.00
3,000.00 3,000.00
2020-01-27
234 ผ้าปูโต๊ะอาหาร ขนาด 1.5*2.2 เมตร(ผืน)
( .,)
โภชนาการ
20.00
5,400.00 5,400.00
2019-11-29
235 ผ้ายางปูโต๊ะ ขนาด 1.30*1.80 เมตร(ผืน)
( .,)
โภชนาการ
20.00
5,000.00 5,000.00
2019-11-29
236 ชุดกล่องข้าวสแตนเลสพร้อมฝาปิด
( .,)
โภชนาการ
24.00
18,960.00 18,960.00
2019-11-29
237 หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาด 10 ลิตร
( .,)
โภชนาการ
1.00
7,000.00 7,000.00
2019-11-29
238 ทัพพีนับคาร์บ(สื่อการสอน)
( .,)
โภชนาการ
2.00
4,000.00 4,000.00
2019-11-29
239 เครื่องวัดความเค็ม
( .,)
โภชนาการ
2.00
4,000.00 4,000.00
2019-11-29
240 หม้อนึ่งอาหารขนาด 40 นิ้ว
( .,)
โภชนาการ
1.00
1,100.00 1,100.00
2019-11-29
241 กระทะใบบัว
( .,)
โภชนาการ
1.00
1,800.00 1,800.00
2019-11-29
242 หม้ออลูมิเนียมเบอร์ 45
( .,)
โภชนาการ
10.00
15,000.00 15,000.00
2019-11-29
243 หม้ออลูมิเนียมเบอร์ 38
( .,)
โภชนาการ
5.00
6,000.00 6,000.00
2019-11-29
244 หม้ออลูมิเนียนเบอร์ 26
( .,)
โภชนาการ
6.00
3,000.00 3,000.00
2019-11-29
246 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพก
( .,)
วิสัญญี
2.00
40,000.00 40,000.00
2019-11-29
247 laryngoscope
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-30)
วิสัญญี
2.00
40,000.00 39,600.00
2020-01-27
248 ชุดให้ออกซิเจนพร้อมขวดให้ความชื้น Nembulizer
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-30)
วิสัญญี
10.00
80,000.00 70,000.00
2020-01-27
249 เกย์หายใจสำหรับแทงค์ออกซิเจนพร้อมกระบอกหายใจ
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-30)
วิสัญญี
10.00
40,000.00 38,000.00
2020-01-27
250 รถเข็นชนิดนอน
( .,2020-03-03)
วิสัญญี
5.00
100,000.00 95,000.00
2020-02-26
253 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
( .,)
วิสัญญี
2.00
300,000.00 249,400.00
2019-11-29
254 เครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสบลในลมหายใจออก
( .,)
วิสัญญี
1.00
350,000.00 350,000.00
2019-11-29
255 เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดเป่าลมร้อน
( .,)
วิสัญญี
1.00
95,000.00 95,000.00
2019-11-29
256 เสาน้ำเกลือชนิดฐาน 4 แฉก ฐานหนัก
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-30)
วิสัญญี
10.00
20,000.00 20,000.00
2020-01-27
257 เมโย(โต๊ะวางแขน)
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-28)
วิสัญญี
5.00
21,250.00 22,500.00
2020-02-26
258 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
( .,)
วิสัญญี
2.00
300,000.00 249,400.00
2019-11-29
259 เก้าอี้ห้องประชุม
( 11.รับมอบพัสดุจากผู้รับจ้าง,0000-00-00)
เวชกรรมสังคม
31.00
43,400.00 43,400.00
2019-11-29
260 รถเข็นอเนกประสงค์ พร้อมถัง
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-25)
เวชกรรมสังคม
1.00
4,000.00 4,000.00
2019-11-29
261 โต๊ะอเนกประสงค์ กว้าง 180 ซม ลึก 44 ซม
( 12.จัดทำรายงานผลการตรวจรับ,0000-00-00)
เวชกรรมสังคม
80.00
112,000.00 112,000.00
2019-11-29
262 เก้าอี้อลูมิเนียม
( 11.รับมอบพัสดุจากผู้รับจ้าง,0000-00-00)
เวชกรรมสังคม
69.00
96,600.00 96,000.00
2019-11-29
273 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
( .,)
สังคมสงเคราะห์
2.00
5,000.00 5,000.00
2020-01-27
274 กระดานไวท์บอร์ด
( .,)
สังคมสงเคราะห์
1.00
3,500.00 3,500.00
2020-01-27
275 ตู้ใส่เอกสาร
( .,)
สังคมสงเคราะห์
2.00
13,000.00 13,000.00
2020-01-27
276 ชุดรับแขก สำหรับผู้ใช้บริการ
( .,)
สังคมสงเคราะห์
1.00
15,000.00 15,000.00
2020-01-27
278 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
( .,)
ห้องคลอด
2.00
150,000.00 150,000.00
2020-01-27
279 โคมไฟเย็บแผลตั้งพื้น
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-03)
ห้องคลอด
1.00
65,000.00 65,000.00
2020-02-26
280 NIBP
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-03)
ห้องคลอด
1.00
89,000.00 89,000.00
2020-02-26
281 Stetto Seon ทารกแรกเกิด
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-03)
ห้องคลอด
1.00
3,500.00 3,381.00
2020-02-26
282 เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-03)
ห้องคลอด
1.00
36,000.00 36,000.00
2020-02-26
337 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา
( .,)
หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก
1.00
450,000.00 450,000.00
2020-01-27
338 Telescope 0
( .,)
หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก
1.00
63,000.00 67,410.00
2020-02-26
339 Telescope 30
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-02)
หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก
1.00
63,000.00 67,410.00
2020-02-26
340 Telescope 70
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-02)
หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก
1.00
70,000.00 74,900.00
2020-02-26
343 เครื่องตรวจ EKG
( .,)
หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก
1.00
150,000.00 130,000.00
2020-01-27
345 Light Source
( 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-03-02)
หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก
1.00
250,000.00 267,500.00
2020-02-26
346 Pulse Oximetry Masimo
( 6.ติดต่อผู้ค้าให้เสนอราคา,2019-12-12)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
40,000.00 40,000.00
2019-11-29
347 Disposable Senser Probe
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-13)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
2.00
34,800.00 34,800.00
2019-11-29
348 ที่นอนเตียงนอนผู้ใหญ่
( 10.ติดต่อประสานงานกับผู้เสนอราคา,2019-12-12)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
3.00
13,500.00 13,500.00
2019-11-29
349 เตียงนอนผู้ป่วย 2 ไก ถอดหัวเตียงได้
( 10.ติดต่อประสานงานกับผู้เสนอราคา,2019-12-12)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
2.00
50,000.00 48,000.00
2019-11-29
350 เตียงเด็กเล็กชนิด 2 ไก พร้อมไม้กั้นเตียง(โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส)
( 10.ติดต่อประสานงานกับผู้เสนอราคา,2019-12-12)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
2.00
90,000.00 87,200.00
2019-11-29
351 ที่นอนเตียงเด็กเล็ก
( 10.ติดต่อประสานงานกับผู้เสนอราคา,2019-12-12)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
3.00
11,400.00 11,100.00
2019-11-29
352 Chart
( .,)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
10.00
3,900.00 3,500.00
2020-01-27
353 เครื่องวัดความดันชนิดตั้งโต๊ะ
( 10.ติดต่อประสานงานกับผู้เสนอราคา,2019-12-12)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
4,500.00 4,500.00
2019-11-29
354 ตู้ข้างเตียงสแตนเลส
( .,)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
6.00
51,000.00 51,000.00
2020-01-27
355 ถังต้มน้ำร้อนขนาด 30 ซม. ตราหัวม้าลาย
( 9.จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,2019-11-27)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
12,000.00 12,000.00
2019-11-29
357 หูฟังสำหรับผู้ป่วยเด็ก ขนาดกลาง
( .,)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
2.00
7,600.00 6,762.00
2020-01-27
358 หูฟังสำหรับผู้ป่วยเด็ก infant
( .,)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
2.00
7,600.00 6,762.00
2020-01-27
359 เครื่องวัดความดันชนิดตั้งโต๊ะ
( .,)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
4,500.00 4,500.00
2020-01-27
360 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก ถอดหัวเตียงได้
( .,)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
4.00
218,400.00 218,400.00
2020-01-27
361 Laryngoscop
( .,)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
27,000.00 27,000.00
2020-01-27
363 รถ Emergency
( .,)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
35,000.00 35,000.00
2020-01-27
365 เข็มเจาะ IO
( .,)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
25,000.00 24,331.00
2020-01-27
373 Defibrillator
( .,)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
330,000.00 330,000.00
2020-01-27
377 ขวด Suction
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-11-25)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
7.00
10,500.00 10,500.00
2019-11-29
378 Auto Drain สำหรับเครื่องช่วยหายใจ Event
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-10-31)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.00
8,000.00 8,000.00
2019-11-29
382 ตู้ข้างเตียงสแตนเลส
( .,)
หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 1-2
24.00
201,600.00 201,600.00
2020-01-27
397 Stethoscope ผู้ใหญ่
( .,)
หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
2.00
10,000.00 9,000.00
2020-01-27
398 เครื่องวัด ออกซิเจนเซ็ตผู้ใหญ่
( .,)
หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
2.00
24,000.00 16,500.00
2020-02-26
399 เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลตั้งโต๊ะ
( .,)
หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
2.00
7,000.00 9,500.00
2020-01-27
400 เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลยืนโต๊ะ
( .,)
หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
1.00
50,000.00 16,500.00
2020-01-27
401 เตียงไฟฟ้าพร้อมชุด
( .,)
หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
13.00
780,000.00 715,000.00
2020-01-27
402 เตียงธรรมดา 3 ไก พร้อมชุด
( .,)
หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
16.00
640,000.00 640,000.00
2020-01-27
403 ชุดหัวเกย์ออกซิเจนพร้อมชุดสำหรับ Pine line
( .,)
หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
4.00
12,000.00 8,000.00
2020-01-27
404 คอมพิวเตอร์ทั้งชุด พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์และโต๊ะวาง
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-03)
หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
1.00
50,000.00 4,700.00
2020-02-26
405 เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-03)
หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม
2.00
10,000.00 8,500.00
2020-01-27
406 รถเข็นฉุกเฉินพร้อมกระดาน CPR
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-15)
หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
1.00
53,000.00 53,000.00
2020-01-15
414 ที่นอนลมแบบรังผึ้ง
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
3.00
30,000.00 21,000.00
2020-01-27
415 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพก
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
2.00
10,000.00 8,400.00
2020-01-27
417 Syring Pump
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
1.00
45,000.00 45,000.00
2020-01-27
418 เตียง 3 ไก พร้อมเบาะ
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
5.00
200,000.00 200,000.00
2020-01-27
420 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
1.00
20,000.00 20,000.00
2020-01-27
421 Chart เหล็ก
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
20.00
14,000.00 13,000.00
2020-01-27
422 ตู้สแตนเลสข้างเตียง
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
10.00
50,000.00 50,000.00
2020-01-27
423 Proctooscop
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
1.00
5,000.00 2,500.00
2020-01-27
425 คีมตัดลวดในปาก
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
1.00
2,500.00 2,350.00
2020-01-27
426 รถทำแผล 2 ชั้น 1 ลิ้นชัก
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
2.00
30,000.00 24,000.00
2020-01-27
427 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ(พกพา)
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
2.00
6,000.00 6,000.00
2020-01-27
428 Stethoscop
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
2.00
7,000.00 5,000.00
2020-01-27
429 เก้าอี้สำนักงาน
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
5.00
12,500.00 12,500.00
2020-01-27
430 ล็อกเกอร์เก็บของ 32 ช่อง
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
1.00
25,000.00 24,000.00
2020-01-27
431 กระบอกออซิเจน T-pice
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
2.00
7,000.00 6,000.00
2020-01-27
432 รถเข็นสแตนเลส สำหรับเปิดเส้น IV ทำหัตถการ
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
1.00
20,000.00 15,000.00
2020-01-27
433 ชุดเครื่องช่วยหายใจ(ชุด Carina)
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
4.00
84,000.00 84,000.00
2020-01-27
434 Vital sign monitor
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
2.00
90,000.00 90,000.00
2020-01-27
435 กระบอก T-Piece
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
10.00
90,000.00 70,000.00
2020-01-27
436 Suction Piepline
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
15.00
210,000.00 210,000.00
2020-01-27
437 เครื่องพ่นยา (Nebolizer moblie)
( .,2020-01-30)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
1.00
15,000.00 15,000.00
2020-01-27
440 เตียงผู้ป่วย 3 ไก ถอดหัวเตียงได้
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
5.00
195,000.00 175,000.00
2020-01-27
441 Pulse Oyimeter
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
1.00
20,000.00 20,000.00
2020-01-27
442 รถแจกยาสแตนเลส 4 ลิ้นชัก
( .,)
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
1.00
70,000.00 50,000.00
2020-01-27
445 ขวด Suction ขนาด1300 พร้อมฝา
( .,)
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
2.00
8,000.00 6,400.00
2020-01-27
446 กระบอก T-Piece
( .,)
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
4.00
172,000.00 17,200.00
2020-01-27
447 กระบอก Canular
( .,)
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
4.00
4,800.00 4,800.00
2020-01-27
448 Cuff Large Adult Philips M1575A
( .,)
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
8.00
6,400.00 6,400.00
2020-01-27
449 ตู้ข้างเตียงสแตนเลสขนาด 36*46*75 ซม
( .,)
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
5.00
44,500.00 44,500.00
2020-01-27
450 โต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส
( .,)
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
4.00
26,000.00 26,000.00
2020-01-27
451 ที่นอน
( .,)
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
4.00
16,800.00 16,800.00
2020-01-27
452 หมอน
( .,)
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
8.00
5,200.00 5,200.00
2020-01-27
453 เก้าอี้บาร์เตี้ยขาชุบโครเมี่ยม
( .,)
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
10.00
11,500.00 11,500.00
2020-01-27
454 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน
( .,)
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
1.00
4,800.00 4,800.00
2020-01-27
455 ตู้เก็บของขนาดกว้าง 80*170 ช่องล่างทึบ
( .,)
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
1.00
24,500.00 24,500.00
2020-01-27
463 เครื่องปรับอากาศ ติดใต้ฝ้าเพดาน
( 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง,2020-02-27)
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2
2.00
120,000.00 108,000.00
2020-02-26
464 สายเครื่องช่วยหายใจแบบซิลิโคน
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-02)
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1
2.00
38,000.00 38,000.00
2020-02-26
465 Cercrit เครื่องช่วยหายใจ Bennett 840
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-03)
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2
2.00
40,000.00 40,000.00
2020-02-26
466 Cercrit เครื่องช่วยหายใจ Event
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-03)
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2
2.00
40,000.00 40,000.00
2020-02-26
467 เตียง 3 ไก
( .,)
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2
1.00
90,000.00 90,000.00
2020-01-27
468 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง
( .,)
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2
1.00
240,000.00 240,000.00
2020-01-27
469 เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้
( .,)
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2
1.00
350,000.00 350,000.00
2020-01-27
470 เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้
( .,)
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2
1.00
450,000.00 450,000.00
2020-01-27
471 เตียงผู้ป่วย ชนิด 3 ไก ปรับด้วยไฟฟ้า
( .,)
หอผู้ป่วยหลังคลอด
13.00
715,000.00 715,000.00
2020-01-27
472 เตียงผู้ป่วย ชนิด 3 ไก ปรับมือ
( .,)
หอผู้ป่วยหลังคลอด
10.00
400,000.00 400,000.00
2020-01-27
478 ผ้าห่มไฟฟ้า
( .,)
หอผู้ป่วยหลังคลอด
1.00
85,600.00 85,600.00
2020-01-27
481 ชุดกล่องน้ำอุ่นเทคโนโลยี(สำหรับตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลง)
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-27)
อาชีวเวชกรรม
1.00
4,250.00 4,226.00
2020-02-26
482 กล่องอุปกรณ์ชุดทดสอบ GPO-TM KIT
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-27)
อาชีวเวชกรรม
1.00
620.00 642.00
2020-02-26
483 ชุดทดสอบชนิดสารเคมีกำจัดแมลง GPO TM KIT
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-27)
อาชีวเวชกรรม
20.00
27,000.00 26,964.00
2020-02-26
484 ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-27)
อาชีวเวชกรรม
2.00
180.00 214.00
2020-02-26
485 ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซันไฟน์ในอาหาร
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-27)
อาชีวเวชกรรม
2.00
170.00 171.00
2020-02-26
486 ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-27)
อาชีวเวชกรรม
12.00
216.00 321.00
2020-02-26
487 ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-27)
อาชีวเวชกรรม
2.00
240.00 268.00
2020-02-26
492 แว่นตานิรภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
( .,)
อาชีวเวชกรรม
4.00
796.00 796.00
2020-02-26
493 ผ้ายางกันเปื้อนระบบบำบัดน้ำเสีย
( .,)
อาชีวเวชกรรม
4.00
796.00 796.00
2020-02-26
494 รองเท้าบู๊ทกันน้ำสำหรับผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดน้ำเสีย
( .,)
อาชีวเวชกรรม
4.00
1,200.00 1,200.00
2020-02-26
495 ชุดเอี๊ยมกันน้ำสำหรับผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดน้ำเสีย
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-01-13)
อาชีวเวชกรรม
2.00
5,900.00 5,900.00
2020-02-26
502 Ear Plug
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-27)
อาชีวเวชกรรม
20.00
400.00 400.00
2020-02-26
503 Ear Muff
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-27)
อาชีวเวชกรรม
1.00
750.00 750.00
2020-02-26
519 ตู้เย็นวัคซีน
( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-11)
FCT นาทุ่ง
1.00
8,000.00 8,000.00
2019-11-11
520 ตู้ไฟวัดสายตา
( .,)
FCT นาทุ่ง
1.00
8,000.00 8,000.00
2019-11-29
521 รถตั้งเครื่อง Suction
( .,)
FCT นาทุ่ง
1.00
7,000.00 7,000.00
2019-11-29
522 ชุดตรวจหู/ตา
( .,)
FCT นาทุ่ง
1.00
9,500.00 9,500.00
2019-11-29
523 ชุด Larynx
( .,)
FCT นาทุ่ง
1.00
8,500.00 8,500.00
2019-11-29
524 ชุดวัดสายตาเคลื่อนที่
( .,)
FCT นาทุ่ง
1.00
1,800.00 1,800.00
2019-11-29
525 ชุดวัดสายตาเคลื่อนที่
( .,)
FCT ตากแดด
1.00
1,800.00 1,800.00
2019-11-29

ลำดับ รายการ หน่วยงาน จำนวน ราคาตามแผน ราคาซื้อจริง วันอนุมัติ
1 ระบบ Virtual Deaktop Infrasfurcture(VDI)(100ชุด) ( .รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-02) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
1.00
3,300,000.00 3,300,000.00
2019-11-29
5 ระบบ Smart OPD ER ( .,) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
1.00
1,700,000.00 781,800.00
2020-02-26
6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรม Back Office ( .ติดต่อประสานงานกับผู้เสนอราคา,0000-00-00) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
1.00
86,000.00 86,000.00
2019-11-29
7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด Network แบบที่ 2(สำรอง) ( .,) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
21.00
314,900.00 315,000.00
2020-01-27
8 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น(สำรอง) ( .,) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
4.00
51,600.00 47,600.00
2020-01-27
9 เครื่องพิมพ์ Thermal (สำรอง) ( .,) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
4.00
51,600.00 51,600.00
2020-01-27
10 จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว(สำรอง) ( .,) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
30.00
120,000.00 120,000.00
2020-01-27
18 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ( .,) เวชกรรมสังคม
1.00
22,000.00 22,000.00
2019-11-29
22 เครื่องสำรองไฟฟ้า ( .,) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
20.00
50,000.00 50,000.00
2020-01-27
30 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(access Point) แบบที่ 1 ( .,) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
4.00
26,000.00 26,000.00
2020-02-26

ลำดับ รายการ หน่วยงาน จำนวน ราคาตามแผน ราคาซื้อจริง วันอนุมัติ
6 จัดทำศูนย์ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลก่อนผู้ป่วย Dischage ( 5.พิจารณาและลงนามอนุมัติขอซื้อขอจ้าง,2019-12-03) ศจร
1.00
171,521.00 171,521.00
2019-11-29
16 ปรับปรุงห้องแยกโรค (อาคารหมอพร) ( .,) กลุ่มงานพัสดุ
1.00
1,000,000.00 922,340.00
2020-01-27
19 เปลี่ยนตู้ ATS เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 ( .,) กลุ่มงานพัสดุ
1.00
500,000.00 535,000.00
2020-02-26
24 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์จัดเก็บรายได้ ( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2019-12-03) กลุ่มงานพัสดุ
1.00
288,977.00 288,977.00
2019-11-29
37 กั้นหัวเตียง 1.2 * 0.5 เมตร ( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-03-03) หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
1.00
3,600.00 3,600.00
2020-01-27
38 กั้นหัวเตียง 1.2*1.8 เมตร ( 1.รับบันทึกจากหน่วยงาน,2020-02-03) หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
1.00
2,600.00 2,600.00
2020-01-27
40 ต่อเติมกันสาดหน้าอาคาร ( .,) ไตเทียม
1.00
50,000.00 50,000.00
2020-02-26
43 ติดตั้งผ้าม่านม้วนทึบแสง ขนาด 190*200 ซม ( .,) งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1.00
10,200.00 10,200.00
2020-01-27
50 เปลี่ยนผ้าม่านและราวม่านห้องผู้ป่วย ( .,) หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 1-2
1.00
84,000.00 84,000.00
2020-01-27
53 ม่านกั้นเตียง 7.0*1.8 เมตร ( .,) หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
1.00
95,000.00 57,000.00
2020-01-27
54 ม่านช่องบานเกล็ด 2.8*2.4 เมตร ( .,) หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
1.00
28,800.00 28,800.00
2020-01-27
55 ม่านห้องพิเศษ 3.2 * 2.7 เมตร ( .,) หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
1.00
44,000.00 4,400.00
2020-01-27
56 ม่านหัวประตู 1.8*1 เมตร ( .,) หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
1.00
2,400.00 2,400.00
2020-01-27